УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

L. V. Zubyk

Анотація


Запропоновано інструменти автоматизації проведення розрахунків
прогнозування ймовірності розвитку підприємств з використанням
сучасних систем програмування.

Ключові слова


динаміка розвитку підприємств; комп’ютерне моделювання; економічний моніторинг; прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. ЦУЛ, 2009. 328 с.

Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз : навч. посіб. Житомир : ПП «Рута», 2003. 680 с.

Фінанси підприємств : підручник / Поддєрьогін А. М. та ін. 5-те вид., перероб. та допов. К. : КНЕУ, 2005. 546 с.

Подольська В. О. Прогнозування можливого банкрутства підприємства : текст лекцій. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. 75 с.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 30.06.1999 р. із змінами і доповненнями. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/784-14 (дата звернення : 03.10.2018).

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1997 р., № 37. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97 (дата звернення : 03.10.2018).

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 17 січня 2001 року № 10. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_01_17/ME01007.html (дата звернення : 03.10.2018).

Салига С. Я. Антикризове фінансове управління підприємством : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2005. 208 с.

Фучеджи В. І. Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. редактор О. Є. Кузьмін. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. № 691. С. 240–245.

REFERENCES :

Bazilinska O. Ya. Finansovyi analiz: teoriia ta praktyka : navch. posib. TsUL, 2009. 328 s.

Butynets F. F. Ekonomichnyi analiz : navch. posib. Zhytomyr : PP «Ruta», 2003. 680 s.

Finansy pidpryiemstv : pidruchnyk / Poddierohin A. M. ta in. 5-te vyd., pererob. ta dopov. K. : KNEU, 2005. 546 s.

Podolska V. O. Prohnozuvannia mozhlyvoho bankrutstva pidpryiemstva : tekst lektsii. Poltava : RVV PUSKU, 2002. 75 s.

Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom : Zakon Ukrainy vid 30.06.1999 r. iz zminamy i dopovnenniamy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/784-14 (data zvernennia : 03.10.2018).

Metodyka provedennia pohlyblenoho analizu finansovo-hospodarskoho stanu pidpryiemstv i orhanizatsii, zatverdzhena

nakazom Ahentstva z pytan zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv ta orhanizatsii vid 21.03.1997 r., № 37. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97 (data zvernennia : 03.10.2018).

Metodychni rekomendatsii shchodo vyiavlennia oznak neplatospromozhnosti pidpryiemstva ta oznak z prykhovuvannia bankrutstva, fiktyvnoho bankrutstva chy dovedennia do bankrutstva, zatverdzheni Nakazom Mini-sterstva ekonomiky Ukrainy vid 17 sichnia 2001 roku № 10. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_01_17/ME01007.html

(data zvernennia : 03.10.2018).

Salyha S. Ya. Antykryzove finansove upravlinnia pidpryiemstvom : navch. posib. K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2005. 208 s.

Fuchedzhy V. I. Kharakterystyka metodiv ta modelei diahnostyky kryzovoho stanu pidpryiemstva. Visnyk Natsionalnoho

universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku / vidp. redaktor O. Ye. Kuzmin. Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2010. № 691. S. 240–245.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201812

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.