КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. V. Pavelko

Анотація


У статті досліджено рівні управління фінансовими результатами у будівництві. Їх виокремлено з позиції мікро- та макроекономіки.
Систематизовано основні нормативно-правові документи, що регулюють базові засади здійснення будівництва та обліку його фінансових результатів. Проаналізовано кількість підприємств, які займаються будівництвом з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Окреслено законодавчо встановлені вимоги до будівельних підприємств, які становлять суспільний інтерес.

Ключові слова


будівництво; облік; будівельне підприємство; методологія обліку; вид економічної діяльності; фінансові результати; звітність; будівельна продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Задорожний З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2006. 336 с.

Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Мельник Р. О. Облік у будівництві : підручник. Київ : Знання, 2008. 631 с.

Дерій М. В. Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 298 с.

Кричун П. М. Облік та аудит незавершеного виробництва будівельних підрядних підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Київ : ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2012. 287 с.

Мужевич Н. В. Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 243 с.

Пославська Л. І. Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 248 с.

Сорока Т. М. Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних організацій України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 294 с.

Чижишин О. І. Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2013. 213 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. (зі змінами) : URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення : 01.10.2018).

REFERENCES :

Zadorozhnyi Z. V. Vnutrishnohospodarskyi oblik u budivnytstvi : monohrafiia. Ternopil : Ekonomichna dumka, 2006. 336 s.

Krupka Ya. D., Zadorozhnyi Z. V., Melnyk R. O. Oblik u budivnytstvi : pidruchnyk. Kyiv : Znannia, 2008. 631 s.

Derii M. V. Oblik i kontrol hroshovo-rozrakhunkovykh operatsii v zhytlovomu budivnytstvi : dys. … kand. ekon. nauk : spets. 08.00.09. Ternopil : TNEU, 2013. 298 s.

Krychun P. M. Oblik ta audyt nezavershenoho vyrobnytstva budivelnykh pidriadnykh pidpryiemstv : dys. … kand. ekon. nauk :

00.09. Kyiv : DVNZ «KNEU imeni Vadyma Hetmana», 2012. 287 s.

Muzhevych N. V. Oblik i analiz vytrat na utrymannia ta ekspluatatsiiu budivelnoi tekhniky : dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.09. Ternopil : TNEU, 2014. 243 s.

Poslavska L. I. Oblik dokhodiv i vytrat za tsentramy vidpovidalnosti u budi-vnytstvi : dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.09. Ternopil : TNEU, 2015. 248 s.

Soroka T. M. Analiz efektyvnosti vykorystannia vyrobnychykh resursiv pidriadnykh budivelnykh orhanizatsii Ukrainy : dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.09. Ternopil : TNEU, 2016. 294 s.

Chyzhyshyn O. I. Oblik i analiz neoperatsiinoi diialnosti pidpryiemstv : dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.09. Ternopil, 2013. 213 s.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. (zi zminamy) : URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (data zvernennia : 01.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201811

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.