ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

A. M. Ivanchenko

Анотація


У роботі проаналізовано основні фінансові механізми реалізації об’єктів житлової та комерційної нерухомості як основних характеристик нерухомості. Розглянуто ризики кожного з учасників Фонду фінансування будівництва: інвестора, забудовника і фінансового
посередника. Особливу увагу приділено недосконалості чинної нормативно-правової бази, яка регулює діяльність усіх учасників будівництва житла. Здійснено аналіз групування основних типових механізмів фінансування об’єктів житлової та комерційної нерухомості.


Ключові слова


механізми фінансування; ризики будівництва; нерухомість; форварди; цільові облігації; фонд фінансування будівництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vymohy do standartnoi (typovoi) formy deryvatyviv : Postanova KMU vid 19 kvitnia 1999 r. № 632.

Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 12.07.2001 roku № 2658-14.

Kostyrko R. O., Tertychna N. V., Shevchuk V. O. Kompleksna otsinka vartosti pidpryiemstva : monohrafiia. / Skhidnoukr. nats. u-t im. V. Dalia. Luhansk, 2007. 224 s.

Kouplend T., Koller T., Murrin D. Stoimost kompaniy: otsenka i upravlenie. Olimp-Biznes, 2000. 578 s.

Natsionalnyi standart № 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav» : Postanova KMU vid 10 veresnia 2003 r. № 1440.

Natsionalnyi standart № 3 «Otsinka tsilisnykh mainovykh kompleksiv» : Postanova KMU vid 29 lystopada 2006 roku № 1655.

Ostrovska H. Otsiniuvannia vartosti pidpryiemstva yak osnova efektyvnoho upravlinnia. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. 2011. № 1(30).

Posibnyk z otsinky biznesu v Ukraini : navch. posib. / za red. Ya. I. Markusa. K. : Milenium, 2002. 320 s.

Brezitska O. V. Suchasni metodychni pidkhody do otsinky vartosti pidpryiemstva.

Tereshchenko O. O. Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia. K. : KNEU, 2003. 554 s.

Morozova T. F., Kinaiat L. A. Otsinka ryzykiv v budivnytstvi. Budinytstvo unikalnykh budivel i sporud. 2013. № 5(10). S. 68–76. URL: http://unistroy.spb.ru/index_2013_10/6_morozova_kinayats_10.pdf (data zvernennia: 01.11.2020).

Ulovki stroitelnyih aferistov. Soyuz Investorov Ukrainyi. 2013. URL: http://neo.investhelp.com.ua/ru/content/ulovki-stroitelnykhaferistov (data zvernennia: 01.11.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.