ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ

O. V. Pavelko

Анотація


У статті досліджено сутність факторного аналізу та його види.
Ідентифіковано та прокласифіковано фактори впливу на формування
прибутку будівельних підприємств. Виконано факторний аналіз валового
прибутку та прибутку операційної діяльності ТзОВ «Реноме-Євробуд» за
2014–2018 рр. методом ланцюгових підстановок та відносних різниць.
Запропоновано факторні моделі, і встановлено вплив факторів на
результуючі показники. Проведено факторний аналіз чистого прибутку
ПП «Рівнеспецбуд» за 2015–2018 рр. методом ланцюгових підстановок,
охарактеризовано результати факторного аналізу. Окреслено чинники
зростання чистого прибутку будівельних підприємств. Здійснено
критичний аналіз думок вчених-аналітиків щодо сутності собівартості
будівельно-монтажних робіт. Охарактеризовано напрями її мінімізації.


Ключові слова


економічний аналіз; факторний аналіз; фінансові результати; методи факторного аналізу; будівельні підприємства; прибуток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Osadcha T. S. Faktornyi analiz rentabelnosti rentnoho dokhodu. Ekonomichnyi analiz. 2015. Tom 22. № 2. S. 108–113.

Ishchenko N. A. Faktornyi analiz formuvannia prybutku pidpryiemstva. Naukovi pratsi KNTU. Ser. Ekonomichni nauky. 2010. Vyp. 17. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/33.pdf. (data zvernennia: 10.01.2020).

Moshenskyi S. Z. Ekonomichnyi analiz : pidruchnyk / za red.

F. F. Butyntsia. 2-he vyd., dop. i pererob. Zhytomyr : Ruta, 2007. 704 s.

Yepifanova I. Yu., Humeniuk V. S. Faktory zrostannia prybutku pidpryiemstva. Molodyi vchenyi. 2016. № 7(34). S. 46–49.

Pataridze-Vyshynska M. V. Prybutok pidpryiemstv: vydy, rol ta funktsii. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. 2010. № 1. S. 48–55.

Berdar M. M. Finansy pidpryiemstv : navch. posib. Kyiv : TsUL, 2010. 352 s.

Yankovyi O. H., Koshelok H. V. Faktory formuvannia prybutku pidpryiemstva. Visnyk sotsialnoekonomichnykh doslidzhen. 2011. Vyp. 3(43). S. 298–305.

Rozvytok bukhhalterskoho obliku v konteksti uzghodzhennia antahonistychnykh interesiv hrup zainteresovanykh osib : monohrafiia / I. V. Zhyhlei, V. I. Kuz, O. A. Lahovska, O. V. Oliinyk. Chernivtsi : Tekhnodruk, 2012. 248 s.

Іvashkovskіi S. N. Еkonomіka: mіkro і makroanalіz :

uchebno-prakt. posob. Moskva : Delo, 1999. 360 s.

Bliakharchuk M. O. Formuvannia oblikovoi polityky v systemi upravlinnia pidpryiemstvom : dys. … kand. ekon. nauk :

00.09, Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. 2016. 304 s.

Bashіrov A. A. Uchet іzderzhek proіzvodstva і kalkulіrovanіia sebestoіmostі v podriadnom stroіtelstve. Moskva : Fіnansу і statіstіka, 1986. 207 s.

Volkov N. H. Bukhhalterskіi uchet v stroіtelstve. Moskva : Fіnansу і statіstіka, 1990. 240 s.

Horbunov A. A. Sebestoіmost stroіtelstva і putі ee snіzhenіia. Moskva : Stroiіzdat, 1988. 125 s.

Dashkovskіi Z. Y. Еkonomіcheskіi analіz khoziaistvennoi deiatelnostі stroіtelnуkh orhanіzatsіi. Kyiv : Budivelnyk, 1982. 152 s.

Druzhіnіn A. V. Snіzhenіe sebestoіmostі v stroіtelstve. Kyiv : Budivelnyk, 1989. 120 s.

Diachkov M. F. Analіz khoziaistvennoi deiatelnostі v stroіtelstve : uchebnіk. Moskva : Fіnansу і statіstіka, 1987. 264 s.

Lialіn D. E. Sebestoіmost і smetnуe normу v stroіtelstve. Moskva : Stroiіzdat, 1988. 208 s.

Еkonomіka stroіtelstva / pod obshchei red. І. P. Sуtnіka. Moskva : Іzdatelstvo lіteraturу po stroіtelstvu, 1970.

Metodychni rekomendatsii z formuvannia sobivartosti budivelno-montazhnykh robit : zatv. nakazom M-va rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy vid 31.12.2010 r. № 573. URL: https://msmeta.com.ua/file/Metoduchni%20 rekomendazii.pdf (data zvernennia: 12.01.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.