ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АНАЛІЗУ

O. V. Pavelko

Анотація


У статті досліджено функції та принципи економічного аналізу
фінансових результатів у будівництві. Показано відповідність
завдань економічного аналізу фінансових результатів та його
функцій. Охарактеризовано функції економічного аналізу та
ідентифіковано їх із позиції фінансових результатів. Здійснено
критичний аналіз думок вчених-аналітиків щодо класифікації
принципів економічного аналізу, а також виокремлено п’ять груп
принципів економічного аналізу фінансових результатів
будівельних підприємств.


Ключові слова


функції економічного аналізу; принципи економічного аналізу; економічний аналіз; методологія економічного аналізу; фінансові результати; мета економічного аналізу; завдання економічного аналізу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу : навч. пос. К. : Знання, 2008. 639 с.

Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика : монографія. Рівне : НУВГП, 2005. 369 с.

Мних Є. В. Буряк П. Ю. Економічний аналіз на промислових підприємствах: навч. посіб. Львів : Світ, 1998. 208 с.

Олійник О. В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2008. 653 с.

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз господарської діяльності : підручник / за ред. Л. М. Кіндрацької. К. : КНЕУ, 2016. 629 с.

Савицкая Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности : учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2007. 288 с.

Тринька Л. Я., Липчанська О. В. Економічний аналіз : навч.-метод. посіб. К. : Алерта, 2013. 568 с.

Каракоз И. И. Самборский В. И. Теория экономического анализа : учеб. пособие. К. : Вища школа, 1989. 254 с.

Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / за ред. С. І. Шкарабана. Тернопіль : ТАНГ, 1999. 405 с.

Теория анализа хозяйственной деятельности : учебник / В. В. Осмоловский и др. Мн. : Новое знание, 2001. 318 с.

Івахненко В. М., Горбаток М. І. Льовочкін В. С. Економічний аналіз : навч.-метод. посіб. К. : КНЕУ, 1999. 176 с.

Калабухова С. Функції аналітичного забезпечення управління економічною системою підприємства. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Част. 1. С. 31–35.

Доля В. Т. Економічний аналіз: теорія практичні методики : навч. посіб. К. : Кондор, 2003. 208 с.

Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : ПП «Рута», 2003. 680 с.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М. : Финансы и статистика, 2000. 512 с.

Завгородній В. П., Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. К. : КНЕУ, 2000. 258 с.

Лахтіонова Л. А., Кириченко Н. О. Функції економічного аналізу на макрорівні. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. КНЕУ, 2008. Вип. 11. С. 245–250.

Ізмайлов Я. О. Функції економічного аналізу в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки. Економічний аналіз. 2016. Том 24. № 2. С. 50–58.

Організація та методика економічного аналізу: навч. посіб. / Бойко Л. О., Волчек Р. М. та ін. Одеса, ОДЕУ. 2010. 351 с.

Герасименко Т. Теоретико-методологічні проблеми розвитку

економічного аналізу у контексті зміни його парадигми. Інститут

бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. 2016. Вип. 3. С. 58–68.

REFERENCES:

Kupalova H. I. Teoriia ekonomichnoho analizu : navch. pos. K. : Znannia, 2008. 639 s.

Lazaryshyna I. D. Ekonomichnyi analiz v Ukraini: istoriia,

metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Rivne : NUVHP, 2005. 369 s.

Mnykh Ye. V. Buriak P. Yu. Ekonomichnyi analiz na promyslovykh pidpryiemstvakh: navch. posib. Lviv : Svit, 1998. 208 s.

Oliinyk O. V. Rozvytok ekonomichnoho analizu v umovakh instytutsiinykh zmin : monohrafiia. Zhytomyr : ZhDTU, 2008. 653 s.

Parasii-Verhunenko I. M. Analiz hospodarskoi diialnosti : pidruchnyk / za red. L. M. Kindratskoi. K. : KNEU, 2016. 629 s.

Savіtskaia H. V. Teorіia analіza khoziaistvennoi deiatelnostі : ucheb. posobіe. M. : ІNFRA-M, 2007. 288 s.

Trynka L. Ya., Lypchanska O. V. Ekonomichnyi analiz : navch.-metod. posib. K. : Alerta, 2013. 568 s.

Karakoz І. І. Samborskіi V. І. Teorіia еkonomіcheskoho analіza : ucheb. posobye. K. : Vyshcha shkola, 1989. 254 s.

Ekonomichnyi analiz diialnosti promyslovykh pidpryiemstv / za red. S. I. Shkarabana. Ternopil : TANH, 1999. 405 s.

Teorіia analіza khoziaistvennoi deiatelnostі : uchebnіk / V. V. Osmolovskіi і dr. Mn. : Novoe znanіe, 2001. 318 s.

Ivakhnenko V. M., Horbatok M. I. Lovochkin V. S. Ekonomichnyi analiz : navch.-metod. posib. K. : KNEU, 1999. 176 s.

Kalabukhova S. Funktsii analitychnoho zabezpechennia upravlinnia ekonomichnoiu systemoiu pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz. 2012. Vyp. 10. Chast. 1. S. 31–35.

Dolia V. T. Ekonomichnyi analiz: teoriia praktychni metodyky : navch. posib. K. : Kondor, 2003. 208 s.

Ekonomichnyi analiz : navch. posib. / za red. F. F. Butyntsia. Zhytomyr : PP «Ruta», 2003. 680 s.

Kovalev V. V. Fіnansovуi analіz: Upravlenіe kapіtalom. Vуbor іnvestіtsіi. Analіz otchetnostі. M. : Fіnansу і statіstіka, 2000. 512 s.

Zavhorodnii V. P., Sopko V. V. Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku, ekonomichnoho kontroliu ta analizu. K. : KNEU, 2000. 258 s.

Lakhtionova L. A., Kyrychenko N. O. Funktsii ekonomichnoho analizu na makrorivni. Finansy, oblik i audyt : zb. nauk. prats. KNEU, 2008. Vyp. 11. S. 245–250.

Izmailov Ya. O. Funktsii ekonomichnoho analizu v umovakh investytsiino-innovatsiinoho rozvytku ekonomiky. Ekonomichnyi analiz. 2016. Tom 24. № 2. S. 50–58.

Orhanizatsiia ta metodyka ekonomichnoho analizu: navch. posib. / Boiko L. O., Volchek R. M. ta in. Odesa, ODEU. 2010. 351 s.

Herasymenko T. Teoretyko-metodolohichni problemy rozvytku ekonomichnoho analizu u konteksti zminy yoho paradyhmy.

Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii : mizhnar. zb. nauk. pr. 2016. Vyp. 3. S. 58–68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.