ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. S. Salenko

Анотація


В статті досліджено питання аналізу організаційно-економічних
чинників лібералізації високотехнологічного корпоративного
підприємництва. Проведено систематизацію чинників за категоріями на основі авторських пропозицій та проаналізовано нові методи визначення напряму розвитку високотехнологічних корпорацій
та методів відбору проектів для фінансування, такі як конкурси
стартапів та проекти, що реалізуються в інжинірингових школах.

Ключові слова


чинники; лібералізація; високотехнологічне; корпоративне; підприємництво; стартапи; інжинірингові школи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сазонець О. М., Пінчук О. Л., Куницький С. О. Глобальні інформаційні та наукометричні системи науково-технологічного розвитку України. Рівне : Волин. обереги, 2015. 184 с.

Валіулліна З. В. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі. Рівне : Волин. обереги, 2018. 232 с.

Поляков М. В. Економіка знань: сутність, детермінанти, глобальний ландшафт : монографія. Дніпро : Нова ідеологія, 2018. 688 с.

Сазонець І. Л., Саленко А. С. Детермінанти лібералізації високотехнологічного підприємництва в умовах постіндустріального переходу : монографія. Рівне : Волинськи обереги, 2019. 176 с.

Мешко Н. П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2008. 345 с.

Поляков М. В., Ханін І. Г. Стратегія та тактика інноваційного розвитку підприємств ІТ-індустрії. Стратегія і тактика державного управління. 2018. № 1-2. С. 28-36.

Гринько Т. В. Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках. Дніпропетровський національний ун-т. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2005. 324 с.

Джур О. Є. Ієрархія стратегічних намірів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі. Ефективна економіка. 2016. № 11.

Джинджоян В. В. Информатизация системы управления предприятием. Современный научный вестник. 2014. № 39. С. 90–98.

Офіційний сайт Noosphere Ingineering School. URL: https://noosphereengineering.com/ (дата звернення: 27.09.2019).

Офіційний сайт Асоціація Noosphere. URL: https://noosphereglobal.com/ (дата звернення: 27.09.2019).

Статистичний щорічник України 2018 р. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm (дата звернення: 27.09.2019).

REFERENCES:

Sazonets O. M., Pinchuk O. L., Kunytskyi S. O. Hlobalni informatsiini ta naukometrychni systemy naukovo-tekhnolohichnoho rozvytku Ukrainy. Rivne : Volyn. oberehy, 2015. 184 s.

Valiullina Z. V. Kontseptualizatsiia diialnosti korporatsii v informatsiino-instytutsiinomu seredovyshchi. Rivne : Volyn. oberehy, 2018. 232 s.

Poliakov M. V. Ekonomika znan: sutnist, determinanty, hlobalnyi landshaft : monohrafiia. Dnipro : Nova ideolohiia, 2018. 688 s.

Sazonets I. L., Salenko A. S. Determinanty liberalizatsii vysokotekhnolohichnoho pidpryiemnytstva v umovakh postindustrialnoho perekhodu : monohrafiia. Rivne : Volynsky oberehy, 2019. 176 s.

Meshko N. P. Innovatsiinyi rozvytok krain svitovoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia. Donetsk : Yuho-Vostok, 2008. 345 s.

Poliakov M. V., Khanin I. H. Stratehiia ta taktyka innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv IT-industrii. Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia. 2018. № 1-2. S. 28–36.

Hrynko T. V. Mekhanizm formuvannia konkurentospromozhnosti vitchyznianykh pidpryiemstv na mizhnarodnykh rynkakh. Dnipropetrovskyi natsionalnyi un-t. Kryvyi Rih : Vydavnychyi dim, 2005. 324 s.

Dzhur O. Ye. Iierarkhiia stratehichnykh namiriv v upravlinni konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva kosmichnoi haluzi. Efektyvna ekonomika. 2016. № 11.

Dzhіndzhoian V. V. Іnformatіzatsіia sіstemу upravlenіia predprіiatіem. Sovremennуi nauchnуi vestnіk. 2014. № 39. S. 90–98.

Ofіtsііnуi sait Noosphere Ingineering School. URL: https://noosphereengineering.com/ (data zvernennia: 27.09.2019).

Ofitsiinyi sait Asotsiatsiia Noosphere. URL: https://noosphereglobal.com/ (data zvernennia: 27.09.2019).

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy 2018 r. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm (data

zvernennia: 27.09.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.