СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

V. V. Dzhyndzhoian

Анотація


У статті розглянуто використання інформаційного потенціалу у
стратегічному управлінні підприємством. Визначено системи управління для всіх його рівнів. Визначено, що основним інструментом в стратегічному управлінні виступає інформаційний потенціал
підприємства. Доведено, що реалізація підходів у прийнятті управлінських рішень вміщує уніфікацію і стандартизацію процесів. Виявлено, що оптимізацію системи стратегічного управління підприємством доцільно здійснювати за рахунок упровадження алгоритму організаційного проектування управлінської технології. Запропоновано розвивати систему стратегічного управління підприємством шляхом активізації використання інформаційного потенціалу підприємства.

Ключові слова


підприємство; стратегічне управління; інформаційний потенціал; інформаційні системи; рівні використання; управлінські рішення; проблеми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення. Економіст. 2005. № 6. С. 28–33.

Верхоглядова Н. І., Щеглова О. Ю., Лисенко Ю. В. Концептуальні підходи до оцінювання ефективності управління

підприємством. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 82–85. URL:

http://nbuv.gov.ua/j–pdf/inek_2013_3_19.pdf. (дата звернення: 01.06.2019).

Драган І. В. Роль інформації і інформаційних ресурсів в діяльності сучасних підприємств. Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр. : у 2 ч. / РВПС України НАН України. Київ : РВПС України НАН України, 2011. Ч. 1. С. 84–89.

Квятковська Л. А., Воробйова Л. Д. Комплексний підхід до

оцінки ефективності управління підприємством. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. Актуальні проблеми управління та фінансово–господарської діяльності підприємства. 2013. № 50. С. 67–75. URL:

http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vcpiay_2013_50_15.pdf. (дата звернення:

06.2019).

Сазонець О. М. Інформаційна складова глобальних економічних процесів : монографія. Донецьк : «Юго-Восток», Лтд», 2007. 360 с.

Сазонець О. М. Теоретичні засади економіки та організації корпоративних інформаційних систем : монографія. Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. 200 с.

Сардак С. Е., Джинджоян В. В. Науковометодичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці : монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2010. 175 с.

Джинджоян В. В. Информатизация системы управления предприятием. Современный научный вестник. Сер. Економічні науки : научно-теоретический и практический журнал. Белгород : ООО «Руснаучкнига». 2014. № 39. С. 90–98.

Amosha O. I. Innovatsiinyi shliakh rozvytku Ukrainy: problemy ta rishennia. Ekonomist. 2005. № 6. S. 28–33.

Verkhohliadova N. I., Shchehlova O. Yu., Lysenko Yu. V. Kontseptualni pidkhody do otsiniuvannia efektyvnosti

upravlinnia pidpryiemstvom. Innovatsiina ekonomika. 2013. № 3. S. 82–85. URL: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/inek_2013_3_19.pdf. (data zvernennia: 01.06.2019).

Drahan I. V. Rol informatsii i informatsiinykh resursiv v diialnosti suchasnykh pidpryiemstv. Produktyvni syly i rehionalna ekonomika:

zb. nauk. pr. : u 2 ch. / RVPS Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv : RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, 2011. Ch. 1. S. 84–89.

Kviatkovska L. A., Vorobiova L. D. Kompleksnyi pidkhid do otsinky efektyvnosti upravlinnia pidpryiemstvom. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Ser. Aktualni problemy

upravlinnia ta finansovo–hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva. 2013. № 50. S. 67–75. URL: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vcpiay_2013_50_15.pdf. (data zvernennia: 01.06.2019).

Sazonets O. M. Informatsiina skladova hlobalnykh

ekonomichnykh protsesiv : monohrafiia. Donetsk : «Iuho-Vostok», Ltd», 2007. 360 s.

Sazonets O. M. Teoretychni zasady ekonomiky ta orhanizatsii korporatyvnykh informatsiinykh system : monohrafiia. Dnipropetrovsk : Vyd-vo Dnipropetr. nats. un-tu, 2007. 200 s.

Sardak S. E., Dzhyndzhoian V. V. Naukovo-metodychni osnovy upravlinnia rozvytkom vyrobnytstva u natsionalnii ekonomitsi : monohrafiia. Dnipropetrovsk : Innovatsiia, 2010. 175 s.

Dzhіndzhoian V. V. Іnformatіzatsіia sіstemу upravlenіia predprіiatіem. Sovremennуi nauchnуi vestnіk. Ser. Ekonomichni nauky : nauchno-teoretycheskyi y praktycheskyi zhurnal. Belhorod : OOO «Rusnauchknyha». 2014. № 39. S. 90–98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.