ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

A. M. Ivanchenko

Анотація


Розкривається актуальність та соціально-економічне значення використання видів інвестиційного забезпечення проектів у сфері будівництва та реалізації об’єктів нерухомості, охарактеризовані основні правові моменти інвестиційних фондів в Україні.


Ключові слова


Державне регулювання; об’єкти нерухомості; будівництво; механізми фінансування; кредитування; дольова участь; інвестиційний договір; інвестиційний фонд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві та операціях з нерухомістю : Закон України від 14 січня 2006 р.

Экономика недвижимости : учеб. пособие / Асаул А. Н., Старинский В. Н., Рыбнов Е. И., Клюев А. Ф. СПб. : Питер, 2004. 3. Урбах А. И. Торговые здания и комплексы. М. : Стройиздат, 1974. 176 с.

Беддингтон Н. Строительство торговых центров / пер. с англ. С. А. Хомутова. М. : Стройиздат, 1986. 172 с.

Марченко А. В. Экономика и управление недвижимостью : учебное пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2007. 448 с.

Ричард Б. Пейзер и др. Профессиональный девелопмент недвижимости : Руководство ULI: Руководство ULI по ведению бизнеса. ULI-The Urban Land institute, 2003. 452 c.

Pro finansovo-kredytni mekhanizmy i upravlinnia mainom pry budivnytstvi ta operatsiiakh z nerukhomistiu : Zakon Ukrainy vid 14 sichnia 2006 r.

Еkonomіka nedvіzhіmostі : ucheb. posobіe / Asaul A. N., Starіnskіi V. N., Rуbnov E. І., Kliuev A. F. SPb. : Pіter, 2004.

Urbakh A. І. Torhovуe zdanіia і kompleksу. M. : Stroiіzdat, 1974. 176 s.

Beddіnhton N. Stroіtelstvo torhovуkh tsentrov / per. s anhl. S. A. Khomutova. M. : Stroiyzdat, 1986. 172 s.

Marchenko A. V. Еkonomіka і upravlenіe nedvіzhіmostiu : uchebnoe posobіe. Rostov n/D : Fenіks, 2007. 448 s.

Rіchard B. Peizer і dr. Professіonalnуi development nedvіzhіmostі : Rukovodstvo ULI: Rukovodstvo ULI po vedenіiu bіznesa. ULI-The Urban Land institute, 2003. 452 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.