ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ З ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

P. M. Skrypchuk, T. M. Trokhlіuk

Анотація


Обгрунтовано, що в умовах розбудови ринкової економіки доцільно проводити процедури еколого-економічної оцінки природних ресурсів та екологічний аудит територій з метою їх врівноваженого використання, що забезпечує наукове обґрунтування використання
природного капіталу.
Запропоновано етапи процедури екологічного аудиту з метою оцінки можливостей та напрямів використання природо ресурсного потенціалу для формування висновків і рекомендацій. Зазначенна
методологія процедури оцінки сформована за принципом послідовного наближення та на основі системи заходів розвитку кластерів. Рекомендаціями такої методики є конкретні стимули, які посилюють вже наявні тенденції раціонального природокористування в економіці сільського господарства. У висновках формують структуру і механізм взаємодії між учасниками кластера, які мають бути спрямовані на створення ефективної системи з виробництва конкурентоздатної продукції.


Ключові слова


екологічний аудит; кластер; етапи; рекомендації; природно-господарські системи; природокористування; методика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Світовий і національний досвід формування інноваційних кластерів. URL: http://ucluster.org/sokolenko/2008/11/svitovyj-i-nacionalnyj-dosvidformuvannya-innovacijnix-klasteriv/ (дата звернення: 01.06.2019).

Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014–2020 – wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich. URL:

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171456317 (дата звернення: 01.06.2019).

Кропивко М. Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 11. С. 3–13.

Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014–2020 – wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich. URL: http://studiaobszarowwiejskich.pl/finansowaniestruktur-

klastrowych-w-perspektywie-2014-2020-wnioski-dla-klastrow-naobszarach-wiejskich/ (дата звернення: 01.06.2019).

Бакум В. В. Самоорганізація в агропромислових регіональних кластерах. Економіка АПК. 2009. № 1. С. 21–27.

Концепція кластерної політики в Україні / Федоренко В. Г.,

Тугай А. М., Гойко А. Ф., Джабейло В. Б. Економіка та держава. 2008. № 11. С. 10–13.

Кропивко М. Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 11. С. 3–13.

Россоха В. В. Кластерна модель організації виробничих систем. Економіка АПК. 2011. № 10. С. 146–152.

Саблук П. Т., Кропивко М. Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. № 1.

С. 3–12.

Тупчій О. С. Кластери як інноваційна форма розвитку садівницьких підприємств. Moderni vymozenosti vedy – 2013 : materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka konference. Dil 14. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. S. 61–62.

Хабиров Г. А., Ситдикова Г. З. Факторы устойчивости производства в садоводстве. Аграрный вестник Урала. 2009. № 8 (62). С. 40–43.

Шаляпина И. П., Соломахин М. А. Организационно-экономические аспекты системы ведения садоводства в условиях развития интеграционных процессов : монография. Мичуринск : изд-во МичГАУ, 2008. 238 с.

Юхимчук Л. Цели и задачи формирования и развития регионального инновационного кластера. Международный с.-х. журнал. 2013. № 3. С. 41–44.

Особливості формування інноваційного кластера в галузі. URL: http://www.berr.gov.uk/files/file14008.pdf. (дата звернення: 01.06.2019).

Svitovyi i natsionalnyi dosvid formuvannia innovatsiinykh klasteriv. URL: http://ucluster.org/sokolenko/2008/11/svitovyj-i-nacionalnyj-dosvidformuvannya-innovacijnix-klasteriv/ (data zvernennia: 01.06.2019).

Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014–2020 – wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich. URL:

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171456317 (data zvernennia: 01.06.2019).

Kropyvko M. F. Kontseptualnyi pidkhid do klasternoi orhanizatsii ta upravlinnia rozvytkom ahropromyslovoho vyrobnytstva. Ekonomika APK. 2010. № 11. S. 3–13.

Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014–2020 – wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich. URL:

http://studiaobszarowwiejskich.pl/finansowanie-struktur-klastrowych-wperspektywie-2014-2020-wnioski-dla-klastrow-na-obszarach-wiejskich/ (data zvernennia: 01.06.2019).

Bakum V. V. Samoorhanizatsiia v ahropromyslovykh rehionalnykh klasterakh. Ekonomika APK. 2009. № 1. S. 21–

Kontseptsiia klasternoi polityky v Ukraini / Fedorenko V. H., Tuhai A. M., Hoiko A. F., Dzhabeilo V. B. Ekonomika ta derzhava. 2008. № 11. S. 10–13.

Kropyvko M. F. Kontseptualnyi pidkhid do klasternoi orhanizatsii ta upravlinnia rozvytkom ahropromyslovoho vyrobnytstva. Ekonomika APK. 2010. № 11. S. 3–13.

Rossokha V. V. Klasterna model orhanizatsii vyrobnychykh

system. Ekonomika APK. 2011. № 10. S. 146–152.

Sabluk P. T., Kropyvko M. F. Klasteryzatsiia yak mekhanizm pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ta sotsialnoi spriamovanosti ahrarnoi ekonomiky. Ekonomika APK. 2010. № 1.

S. 3–12.

Tupchii O. S. Klastery yak innovatsiina forma rozvytku

sadivnytskykh pidpryiemstv. Moderni vymozenosti vedy – 2013 : materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka konference. Dil 14. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. S. 61–62.

Khabіrov H. A., Sіtdіkova H. Z. Faktorу ustoichіvostі proіzvodstva v sadovodstve. Ahrarnуi vestnіk Urala. 2009. № 8 (62). S. 40–43.

Shaliapіna І. P., Solomakhіn M. A. Orhanіzatsіonno-еkonomіcheskіe aspektу systemу vedenіia sadovodstva v

uslovіiakh razvіtіia іntehratsіonnуkh protsessov : monohrafіia. Mіchurіnsk : іzd-vo MіchHAU, 2008. 238 s.

Yukhіmchuk L. Tselі і zadachі formіrovanіia і razvіtіia rehіonalnoho іnnovatsіonnoho klastera. Mezhdunarodnyi s.-kh. zhurnal. 2013. № 3. S. 41–44.

Osoblyvosti formuvannia innovatsiinoho klastera v haluzi. URL: http://www.berr.gov.uk/files/file14008.pdf. (data zvernennia: 01.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.