ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. B. Savina, N. I. Doroshchuk

Анотація


У статті здійснено аналіз динаміки зведеного бюджету освітньої галузі у 2012-2017 роках та встановлено, що фактичні видатки на освіту за 2012-2017 роки зросли на 76,2 млн грн. або на 75,0% в динаміці, з 101,6 млрд грн. у 2012 році до 177,8 млрд грн. у 2017 році. Обґрунтовано зведені витрати на освіту у 2012-2017 роках, доведено, що найбільш суттєвий ріст фактичних видатків на освіту відбувся у 2017 році: +48,3 млрд грн. або 37,3% до попереднього періоду. Автором проаналізовано витрати на освіту у відсотках до ВВП у 2012-2017 роках та встановлено, що такий показник найвищим був у 2012 р., а найнижчий у 2016 р. За результатами дослідження автором доведено, що найбільша питома вага витрат на освіту припадає на місцеві бюджети, а найменше на державний бюджет. Зокрема у 2012 році місцеві бюджети фінансували 32,2% витрат на освіту, а в 2017 р. такий показник зменшився до 27,9%. Для покращення фінансового забезпечення освіти, виходячи із навантаження на місцеві бюджети автором запропоновано оптимізувати систему бюджетування в межах місцевих бюджетів та забезпечити раціональність використання коштів державних бюджетів. 


Ключові слова


освіта; видатки; зведені видатки; бюджет освітньої галузі; зведені видатки на освіту; фінансування освітньої галузі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітренко Ю. Освіта як вид економічної діяльності. Економіка України. 2011. № 10. С. 4–15.

Головня О. М. Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України. Економіка і держава. 2011. № 4. С. 31–37.

Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.06.2019).

URL: http://cost.ua/budget/expenditure/ (дата звернення: 01.06.2019).

Заглинська Л. В., Лукомська О. І. Економічна освіта в контексті інвестиційних процесів у галузі оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. 2014. Вип. 9 (52). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IM

AGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ozfm_2014_9_25.pdf (дата звернення: 01.06.2019).

Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої реформи в Україні : монографія / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». К., 2017. 304 с.

Колот А. М. Вища освіта як чинник формування людського капіталу: сучасний стан, тенденції розвитку. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2007. Вип. 4. С. 12–16.

Красовська О. Ю. Сучасні моделі реалізації бізнес-освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору. Бюлетень Міжнародного Нобелівського форуму. 2012. Т. 2. №1(5). С. 167–171.

Освітня галузь України: аналіз тенденцій, нововведень і перспектив ГО «Публічний аудит» 29.07.2017. URL:

http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/osvitnya-galuz-v-ukrayini-analiztendentsij-novovveden-i-perspektiv/ (дата звернення: 01.06.2019).

Vitrenko Yu. Osvita yak vyd ekonomichnoi diialnosti. Ekonomika Ukrainy. 2011. № 10. S. 4–15.

Holovnia O. M. Sotsialno-ekonomichni dzherela rozbudovy osvitnoho prostoru Ukrainy. Ekonomika i derzhava. 2011. № 4. S.

–37.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: www.ukrstat.gov.ua (data zvernennia: 01.06.2019).

URL: http://cost.ua/budget/expenditure/ (data zvernennia: 01.06.2019).

Zahlynska L. V., Lukomska O. I. Ekonomichna osvita v konteksti investytsiinykh protsesiv u haluz onovlennia zmistu, form ta

metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu : zb. nauk. prats. 2014. Vyp. 9 (52). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IM

AGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ozfm_2014_9_25.pdf (data zvernen-nia: 01.06.2019).

Informatsiino-analitychne zabezpechennia osvitnoi reformy v Ukraini : monohrafiia / za red. S. L. Londara ; DNU «Instytut

osvitnoi analityky». K., 2017. 304 s.

Kolot A. M. Vyshcha osvita yak chynnyk formuvannia liudskoho ka-pitalu: suchasnyi stan, tendentsii rozvytku. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ekonomika. 2007. Vyp. 4. S. 12–16. 8. Krasovska O. Yu. Suchasni modeli realizatsii biznes-osvity v umovakh hlobalizatsii svitovoho osvitnoho prostoru. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho forumu. 2012. T. 2. №1(5). S. 167–171.

Osvitnia ha-luz Ukrainy: analiz tendentsii, novovveden i perspektyv HO «Publichnyi audyt» 29.07.2017. URL:

http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/osvitnya-galuz-v-ukrayini-analiztendentsij-novovveden-i-perspektiv/ (data zvernennia: 01.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.