ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

V. A. Petruk, I. R. Petruk

Анотація


У статті розкрито сутність поняття стратегії бізнесу, систематизовано наукові підходи щодо їх структури, визначено головні особливості ефективних стратегії бізнесу торговельного підприємства відповідно до його цілей та можливостей.


Ключові слова


зовнішнє середовище; торговельне підприємство; внутрішнє середовище; конкурентні переваги; стратегія бізнесу; ефективність стратегії бізнесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Клівець Н. Г. Стратегія підприємства : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2007. 320 с.

Довбня С. Б., Найдовська А. О., Хитько М. М. Стратегія підприємства : навч. посібн. у 2 ч. Дніпропетровськ : НМетаАУ, 2011. Ч. 1. 71 с.

Томпсон А. А., Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги : учеб. для вузов / пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.

Ковтун О. І. Стратегія підприємства : навч. посіб. 3-тє вид., оновл. і доп. Львів : Новий Світ-2000, 2007. 324 с.

Божидай І. І. Дефініція поняття «конкурентна стратегія» та її місце в управлінській ієрархії стратегій. Траектория науки. 2016. № 1 (6). URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/

article/view/30. (дата звернення: 15.06.2019).

Стратегія підприємства та стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Соболев Ю. В. та ін. Харків : Олант, 2002. 416 с.

Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і

діяльності конкурентів. К. : Основи, 1998. 390 с.

Рильська Н. В. Бізнес-стратегія торговельного підприємства як алгоритм досягнення концептуальної стратегічної мети. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=525. (дата звернення: 15.06.2019).

Рильська. Н. В. Бізнес-стратегії підприємства роздрібної торгівлі : особливості та підходи до формування. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 2. С. 353–361. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp 2009 2 52. (дата звернення: 15.06.2019).

Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика. Програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. К. : НУХТ, 2014. 382 с. URL: http://www.prostobank.ua/finansovyy

gid/byudzhet/stati/produktovye diskauntery tseny i osobennosti. (дата звернення: 15.06.2019).

ТОП-200 компаній 2018 року. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3147570/200_nayiblshih_

kompanyi_ukrani_2018_roku. (дата звернення: 15.06.2019).

Klivets N. H. Stratehiia pidpryiemstva : navch. posib. Kyiv : Akademvydav, 2007. 320 s.

Dovbnia S. B., Naidovska A. O., Khytko M. M. Stratehiia pidpryiemstva : navch. posibn. u 2 ch. Dnipropetrovsk : NMetaAU, 2011. Ch. 1. 71 s.

Tompson A. A., Dzh. Strіklend. Stratehіcheskіi menedzhment. Іskusstvo razrabotkі і realіzatsіі stratehі : ucheb. dlia vuzov / per. s anhl. pod red. L. H. Zaitseva, M. І. Sokolovoi. Moskva : Bankі і bіrzhі, YuNІTІ, 1998. 576 s.

Kovtun O. I. Stratehiia pidpryiemstva : navch. posib. 3-tie vyd., onovl. i dop. Lviv : Novyi Svit-2000, 2007. 324 s.

Bozhydai I. I. Definitsiia poniattia «konkurentna stratehiia» ta yii mistse v upravlinskii iierarkhii stratehii. Traektoryia nauky. 2016. № 1 (6). URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/

article/view/30. (data zvernennia: 15.06.2019).

Stratehiia pidpryiemstva ta stratehichnyi menedzhment : navch. posib. / Sobolev Yu. V. ta in. Kharkiv : Olant, 2002. 416 s.

Porter M. Stratehiia konkurentsii. Metodyka analizu haluzei i diialnosti konkurentiv. K. : Osnovy, 1998. 390 s.

Rylska N. V. Biznesstratehiia torhovelnoho pidpryiemstva yak alhorytm dosiahnennia kontseptualnoi stratehichnoi mety. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=525. (data zvernennia:

06.2019).

Rylska. N. V. Biznes-stratehii pidpryiemstva rozdribnoi torhivli : osoblyvosti ta pidkhody do formuvannia. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. 2009. Vyp. 2. S. 353–361. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp 2009 2 52. (data zvernennia: 15.06.2019).

Suchasni problemy rozvytku pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: teoriia ta praktyka. Prohrama i materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh i studentiv, 13–14 lystopada 2014 r. K. : NUKhT, 2014. 382 s. URL: http://www.prostobank.ua/finansovyy gid/byudzhet/stati/produktovye-diskauntery tseny i osobennosti. (data zvernennia: 15.06.2019).

TOP-200 kompanii 2018 roku. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3147570/200_nayiblshih_

kompanyi_ukrani_2018_roku. (data zvernennia: 15.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.