АНАЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПРАЦІ УКРАЇНИ

O. O. Oliinyk

Анотація


В статті досліджено традиційні та інноваційні соціально відповідальні заходи компаній щодо найманих працівників. Проаналізовано найбільш поширені підходи до реалізації соціальної відповідальності в сфері праці України, де все більшої популярності набувають різноманітні програми соціального благополуччя персоналу. Визначено, що не всі компанії в Україні класифікуються як соціально відповідальні, зокрема через масові порушення з боку роботодавців.


Ключові слова


соціальна відповідальність; компанія; персонал; трудові відносини; праця; заробітна плата; робоче місце.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зінченко А., Саприкіна М. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018. К. : Видавництво «Юстон», 2017. 52 с.

Дєліні М. М. Напрями підвищення корпоративної соціальної відповідальності українського бізнесу. Науковий вісник

Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2015. Ч. 1. Вип. 15. С. 118–122.

Лункіна Т. І., Широка А. І. Локальна соціальна відповідальність в аграрному секторі України. Modern Economics : електронне наукове фахове видання з економічних наук. 2018. № 9. С. 60–66. URL:

https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-2018/lunkina.pdf (дата звернення: 15.06.2019).

Олійник О. О. Реалізація корпоративної соціальної відповідальності у трудових відносинах. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 1 (26). С. 31–41.

Попадюк О. В. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Чернівці, 2018. 244 с.

Тенденції у сфері управління персоналом — 2018. Міжнародне дослідження Deloitte. URL:

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/human-capital/articles/humancapital-

trends-2018.html (дата звернення: 15.06.2019).

Колот А. М., Герасименко О. О. Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери. Міжнародна економічна політика. 2016. № 2 (25). С. 21–40.

Зміцнення засад у сфері бізнесу та прав людини: драйвери для України : збірник науково-практичних матеріалів міжнародного проекту / наук. ред. В. А. Устименко. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 200 с.

Zinchenko A., Saprykina M. Rozvytok KSV v Ukraini: 2010–2018. K. : Vydavnytstvo «Iuston», 2017. 52 s.

Dielini M. M. Napriamy pidvyshchennia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti ukrainskoho biznesu. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky. 2015. Ch. 1. Vyp. 15. S. 118–122.

Lunkina T. I., Shyroka A. I. Lokalna sotsialna vidpovidalnist

v ahrarnomu sektori Ukrainy. Modern Economics : elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk. 2018. № 9. S. 60–66. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-2018/lunkina.pdf (data zvernennia: 15.06.2019).

Oliinyk O. O. Realizatsiia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti

u trudovykh vidnosynakh. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2016. № 1 (26). S. 31–41.

Popadiuk O. V. Sotsialna vidpovidalnist biznesu v konteksti stratehichnoho rozvytku pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti :

dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.04. Chernivtsi, 2018. 244 s.

Tendentsii u sferi upravlinnia personalom — 2018. Mizhnarodne doslidzhennia Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/human-capital/articles/humancapital-trends-2018.html (data zvernennia: 15.06.2019).

Kolot A. M., Herasymenko O. O. Defitsyt hidnoi pratsi yak hlobalna problema sotsialno-trudovoi-sfery. Mizhnarodna ekonomichna polityka. 2016. № 2 (25). S. 21–40.

Zmitsnennia zasad u sferi biznesu ta prav liudyny: draivery dlia Ukrainy : zbirnyk naukovo-praktychnykh materialiv mizhnarodnoho proektu / nauk. red. V. A. Ustymenko. Kyiv : NAN Ukrainy, Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen, 2019. 200 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.