СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОСВІТІ: НОВІТНІ ТРЕНДИ І ВИКЛИКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

O. L. Miklukha, N. M. Pozniakovska

Анотація


У статті розглянуті сучасні важливі наукові та практичні завдання в освітніх процесах, які стосуються трансформацій навчального середовища. Названі окремі проблеми розвитку вищої освіти в Україні. Визначені переваги гармонізованого середовища вищої освіти для спеціальності «Облік і оподаткування». Обґрунтовані напрями трансформації підготовки здобувача вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» на основі найвагоміших освітніх трендів. Наведені можливі шляхи реалізації практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» в Національному університеті водного
господарства та природокористування.


Ключові слова


Міжнародні стандарти освіти; професійна бухгалтерська освіта; спеціальність «Облік і оподаткування»; професійна компетентність; практичний досвід; практична підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Підсумки всесвітнього економічного форуму у Давосі (2019): висновки для України. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/1_davos_2019-a5129.pdf (дата звернення: 20.06.2019).

Реформа освіти та науки. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogokapitalu/reforma-osviti (дата звернення: 28.06.2019). 3. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення: 28.06.2019).

В. Войціцька. Трансформація освіти: постскриптум зустрічі в Давосі. URL: https://biz.censor.net.ua/m3108835 (дата звернення: 20.06.2019).

Взаємодія з вищими навчальними закладами. URL:

http://www.rise.ua/ua/sdo_test.html (дата звернення: 20.06.2019).

Handbook of International Education Pronouncements 2017. URL: https://www.ifac.org/publications-resources/2017-handbook-internationaleducation-pronouncements (дата звернення: 20.06.2019).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України № 1260 від 19.11.2018 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/

zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf (дата звернення: 28.06.2019).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України № 958 від 10.07.2019 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/

zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf (дата звернення: 28.06.2019).

Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від

листопада 2016 р., № 818 . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2018-%D0%BF (дата звернення: 20.06.2019).

Pidsumky vsesvitnoho ekonomichnoho forumu u Davosi (2019): vysnovky dlia Ukrainy. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/1_davos_2019-a5129.pdf (data zvernennia: 20.06.2019).

Reforma osvity ta nauky. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogokapitalu/reforma-osviti (data zvernennia: 28.06.2019).

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. Klasyfikator profesii DK 003:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (data zvernennia: 28.06.2019).

V. Voitsitska. Transformatsiia osvity: postskryptum zustrichi v

Davosi. URL: https://biz.censor.net.ua/m3108835 (data zvernennia: 20.06.2019).

Vzaiemodiia z vyshchymy navchalnymy zakladamy. URL:

http://www.rise.ua/ua/sdo_test.html (data zvernennia: 20.06.2019).

Handbook of International Education Pronouncements 2017. URL: https://www.ifac.org/publications-resources/2017-handbook-internationaleducation-pronouncements (data zvernennia: 20.06.2019).

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 071 «Oblik i opodatkuvannia» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 1260 vid 19.11.2018 r. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/

zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf (data zvernennia: 28.06.2019).

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 071 «Oblik i opodatkuvannia» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny № 958 vid 10.07.2019 r. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/

zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr. pdf (data zvernennia: 28.06.2019).

Pro zatverdzhennia pereliku profesii zahalnoderzhavnoho znachennia, pidhotovka za yakymy zdiisniuietsia za koshty derzhavnoho biudzhetu : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid

lystopada 2016 r., № 818 . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2018-%D0%BF (data zvernennia: 20.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.