ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

O. V. Zaiachkivska

Анотація


У статті досліджено особливості організації фінансово-економічної безпеки на підприємствах. Здійснена характеристика фінансово-економічної безпеки європейських країн, що дало змогу запропонувати комплекс заходів щодо використання показників фінансово-економічної безпеки. У розвинених країнах розробляються цільові стратегічні планові документи щодо зміцнення економічної безпеки підприємств, регіонів, галузей. У таких умовах суб’єкти підприємницької діяльності, виконуючи свою вагому соціальну та економічну місії у суспільстві, опиняються у ситуації належного рівня захищеності свого майна та інтересів від впливу чинників зовнішнього середовища. Тому цей досвід становить значний інтерес як для розвитку системи безпеки вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, так і для безпеки національної економіки.


Ключові слова


фінансово-економічна безпека; світовий та вітчизняний досвід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Раду національної безпеки і оборони : Закон України від 5 березня 1998 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

(дата звернення: 20.05.2019).

Про національну безпеку України : Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355 (дата звернення: 20.05.2019).

Стратегія національної безпеки України : Закон України від

черв. 2018 № 2469-VIII. URL :

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM060344.html (дата звернення: 20.05.2019).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (дата звернення: 20.09.2019).

Аніщенко І. В. Оцінка ефективності реалізації та фінансове

забезпечення програм розвитку малого бізнесу в регіоні. Економіка та держава. 2005. № 10. С. 29–33.

Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія.

Львів, 2012. 386 с.

Арженовский С. В. Статистические методы прогнозирования. Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ, 2001. 412 с.

Бухвальд Е. Макроаспекты экономической безопасности : факторы, критерии и показатели. Вопросы экономики. 1998. № 12. С. 25–36.

Кириченко О. А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія. К. : УЕП «Крок», 2008. 401 с.

Сисоліна Н. П. Економічна безпека підприємства : навч. посібник. Кіровоград : КНТУ, 2014. 226 с.

Баженова О. В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави. Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. В. Шегди. К. : ВПЦ КНУ, 2003. Вип. 3. С. 4–9.

Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony : Zakon Ukrainy vid 5 bereznia 1998 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

(data zvernennia: 20.05.2019).

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21 cherv. 2018 r. № 2469-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355 (data zvernennia: 20.05.2019).

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21

cherv. 2018 № 2469-VIII. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM060344.html (data zvernennia: 20.05.2019).

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo

rozra-khunku rivnia ekonomichnoi bezpeky : nakaz Ministerstva

ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29 zhovtnia 2013 r. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (data zvernennia: 20.09.2019).

Anishchenko I. V. Otsinka efektyvnosti realizatsii ta finansove

zabezpechennia prohram rozvytku maloho biznesu v rehioni. Ekonomika ta derzhava. 2005. № 10. S. 29–33.

Vasyltsiv T. H. Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia : monohrafiia. Lviv, 2012. 386 s.

Arzhenovskіi S. V. Statіstіcheskіe metodу prohnozіrovanіia. Rostov n/D : Іzd-vo RHЕU, 2001. 412 s.

Bukhvald E. Makroaspektу еkonomіcheskoi bezopasnostі : faktorу, krіterіі і pokazatelі. Voprosу еkonomіkі. 1998. № 12. S. 25–36.

Kyrychenko O. A. Problemy upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu subiektiv hospodariuvannia : monohrafiia. K. : UEP «Krok», 2008. 401 s.

Sysolina N. P. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva : navch. posibnyk. Kirovohrad : KNTU, 2014. 226 s.

Bazhenova O. V. Metodyka vyznachennia otsinky ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Aktualni problemy rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini : zb. nauk. pr. / za zah. red. A. V. Shehdy. K. : VPTs KNU, 2003. Vyp. 3. S. 4–9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.