СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАСАДНИЧИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І ДОБРОБУТУ

V. V. Halasiuk

Анотація


Стаття розвиває дискусію щодо ролі та значущості різних чинників економічного зростання на рівні національного господарства. Розкрито вплив експортного кошику та виробничої спеціалізації країни на рівень ВВП країни та доходів громадян. Обґрунтовано, що спеціалізація на певних видах економічної діяльності є ключовим фактором прискорення економічного зростання та підвищення рівня добробуту суспільства. Аргументується, що ефективна економічна спеціалізація країни є визначальним фактором її економічного зростання, і що вплив цього чинника суттєво вагоміший навіть за такі важливі фактори, як інституційне середовище, якість і доступність освіти, розвиток інфраструктури, верховенство права та політична стабільність. Запропоновано критерії оцінки «якості» видів економічної діяльності в контексті формування ефективної економічної спеціалізації країни. Розроблено ієрархію видів економічної діяльності для формування ефективної економічної політики структурної модернізації та прискорення зростання національної економіки. Визначено принцип диференціації державної політики по відношенню до різних видів економічної діяльності, в залежності від їх «якості» як джерел економічного зростання.


Ключові слова


економічна спеціалізація; структура економіки; фактори зростання; економічна складність; економічна політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України : наукова доповідь / за ред. д.е.н. І.М. Бобух; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018. 390 с.

Кендюхов О., Ягельска К. Чинники випереджаючого економічного розвитку. Вісник економічної науки Ук-

раїни. 2013. № 2. С. 47–51.

Шкурупій О. В., Базавлук Н. Г. Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 89–94.

Магдіч А. С. Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект. Європейський вектор

економічного розвитку. 2015. № 2(19). С. 119–130.

Штулер І. Ю. Еволюція теорій економічного розвитку у сучасному вимірі знань. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 216–219.

Boldeanu F. T., Constantinescu L. The main determinants affecting economic growth. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series. V: Economic Sciences. 2015. Vol. 8(57). No. 2.

Vo D. What Factors Affect Income Inequality and Economic

Growth in Middle-Income Countries? / D. Vo, T. C. Nguyen, N. P. Tran et al. Journal of Risk and Financial Management. 2019. Vol. 12. Issue 1. P. 40–51.

Bassanini A., Scarpetta S. The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence for The OECD Countries. URL:

https://www.oecd.org/eco/growth/18450995.pdf. (дата звернення: 15.03.2019).

Acemoglu D. Introduction to modern economic growth. Princeton : Princeton University Press, 2009. 1008 p.

Manufactures exports (% of merchandise exports). The World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX. VAL.MANF.ZS.UN?view=chart. (дата звернення: 15.03.2019).

Аналітичні дані / Сайт Об’єднання підприємств

«Укрметалургпром». URL: http://www.ukrmetprom.org/analitichni-dani. (дата звернення: 15.03.2019).

Hausmann R., Hidalgo C. A. The Atlas of Economic

Complexity Mapping Paths to Prosperity. URL:

https://atlas.media.mit.edu/static/pdf/atlas/AtlasOfEconomicComplexity_Part_I.pdf. (дата звернення: 15.03.2019).

Reinert E. S. How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor. London : Constable & Robinson, 2007.

Reinert E. S., Reinert A. S. Mercantilism and Economic Development: Schumpeterian Dynamics, Institution-building and International Benchmarking. The Origins of Development Economics: How Schools of Economic Thoughts Have Addressed Development. London : Zed books, 2007. P. 1–24.

Natsionalni ta hlobalni determinanty ekonomichnoho zrostannia Ukrainy : naukova dopovid / za red. d.e.n. I.M. Bobukh; NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». K., 2018. 390 s.

Kendiukhov O., Yahelska K. Chynnyky vyperedzhaiuchoho ekonomichnoho rozvytku. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. 2013. № 2. S. 47–51.

Shkurupii O. V., Bazavluk N. H. Chynnyky dynamiky ekonomiky Ukrainy ta natsionalnoi konkurentospromozhnosti. Problemy ekonomiky. 2014. № 2. S. 89–94.

Mahdich A. S. Typolohiia faktoriv ekonomichnoho zrostannia: teoretyko-metodolohichnyi aspekt. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku. 2015. № 2(19). S. 119–130.

Shtuler I. Yu. Evoliutsiia teorii ekonomichnoho rozvytku u suchasnomu vymiri znan. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2016. Vyp. 9. S. 216–219.

Boldeanu F. T., Constantinescu L. The main determinants affecting economic growth. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series. V: Economic Sciences. 2015. Vol. 8(57). No. 2.

Vo D. What Factors Affect Income Inequality and Economic

Growth in Middle-Income Countries? / D. Vo, T. C. Nguyen, N. P. Tran et al. Journal of Risk and Financial Management. 2019. Vol. 12. Issue 1. P. 40–51.

Bassanini A., Scarpetta S. The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence for The OECD Countries. URL:

https://www.oecd.org/eco/growth/18450995.pdf. (data zvernennia: 15.03.2019).

Acemoglu D. Introduction to modern economic growth. Princeton : Princeton University Press, 2009. 1008 p.

Manufactures exports (% of merchandise exports). The World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX. VAL.MANF.ZS.UN?view=chart. (data zvernennia: 15.03.2019).

Analitychni dani / Sait Obiednannia pidpryiemstv «Ukrmetalurhprom». URL: http://www.ukrmetprom.org/analitichni-dani. (data zvernennia: 15.03.2019).

Hausmann R., Hidalgo C. A. The Atlas of Economic Complexity Mapping Paths to Prosperity. URL: https://atlas.media.mit.edu/static/pdf/atlas/AtlasOfEconomicComplexity_Part_I.pdf. (data zvernennia: 15.03.2019).

Reinert E. S. How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor. London : Constable & Robinson, 2007.

Reinert E. S., Reinert A. S. Mercantilism and Economic Development: Schumpeterian Dynamics, Institution-building and International Benchmarking. The Origins of Development Economics: How Schools of Economic Thoughts Have Addressed Development. London : Zed books, 2007. P. 1–24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.