ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАГРОЗИ

Н. M. Yurchуk, S. O. Komar

Анотація


Конкретизовано сутність і фактори тінізації зайнятості та заробітної плати. Проаналізовано масштаби та тенденції тінізації національної економіки як передумови тінізації ринку праці. Обґрунтовано співвідношення формальної та тіньової зайнятості в Україні. Визначено масштаби тіньової заробітної плати в національній економіці. Конкретизовано соціально-економічні наслідки тінізації зайнятості та заробітної плати в Україні.


Ключові слова


зайнятість; тіньова зайнятість; ринок праці; заробітна плата.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко Г. В., Дулеба Н. В., Левицька І. О. Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни. Вісник національного транспортного університету. 2014. № 30 (2). С. 177–182.

Варналій З. С. Теоретичні засади детінізації економіки України. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1. С. 46–53.

Головченко О. М., Захарченко В. І. Тіньова економіка регіону: підходи, оцінки, сценарії. Механізм дії тіньової економіки трансформаційного періоду : монографія. Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2012. Ч. 1. 135 с.

Гончарова В. О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави. Х. : ХНУ, 2001. 195 с.

Економічна активність населення України 2017. Державна

служба статистики : статистичний збірник. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.03.2019).

Загальні тенденції тінізації економіки України / Міністерство економічного розвитку і торгівлі. URL:

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (дата звернення: 15.03.2019).

Звіти про виконання бюджету Пенсійного фонду України

-2017 рр. / Пенсійний фонд України. URL:

https://www.pfu.gov.ua/category/informatsiya/byudzhet/arhiv-zvitnistbyudzhet/ (дата звернення: 15.03.2019).

Макроекономічна статистика. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.03.2019).

Річні звіти про виконання державного бюджету України 2013-2017 рр. Державна казначейська служба України. URL:

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richna-zvitnist (дата звернення: 15.03.2019).

Савченко І. Г., Іорданов А. Є. Тіньовий сектор економіки України: аналіз стану та напрями детінізації. Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. 2012. № 3. С. 107–116.

Ходжаян А. О., Шиптенко Т. В. Тіньова економіка як економічна категорія та об’єкт оцінювання. Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Сер. Економіка. 2014. № 11 (164). С. 74–81.

Boiko H. V., Duleba N. V., Levytska I. O. Tinova ekonomika ta yii vplyv na ekonomichnu bezpeku krainy. Visnyk natsionalnoho transportnoho universytetu. 2014. № 30 (2). S. 177–182.

Varnalii Z. S. Teoretychni zasady detinizatsii ekonomiky Ukrainy. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 2014. № 1.

S. 46–53.

Holovchenko O. M., Zakharchenko V. I. Tinova ekonomika rehionu: pidkhody, otsinky, stsenarii. Mekhanizm dii tinovoi ekonomiky transformatsiinoho periodu : monohrafiia. Odesa : TOV «Leradruk», 2012. Ch. 1. 135 s.

Honcharova V. O. Vplyv tinovoi ekonomiky na ekonomichnu bezpeku derzhavy. Kh. : KhNU, 2001. 195 s.

Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2017. Derzhavna sluzhba statystyky : statystychnyi zbirnyk. URL:

http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 15.03.2019).

Zahalni tendentsii tinizatsii ekonomiky Ukrainy / Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (data zvernennia: 15.03.2019).

Zvity pro vykonannia biudzhetu Pensiinoho fondu Ukrainy

-2017 rr. / Pensiinyi fond Ukrainy. URL: https://www.pfu.gov.ua/category/informatsiya/byudzhet/arhiv-zvitnistbyudzhet/ (data zvernennia: 15.03.2019).

Makroekonomichna statystyka. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 15.07.2019).

Richni zvity pro vykonannia derzhavnoho biudzhetu Ukrainy 2013-2017 rr. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. URL:

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richna-zvitnist (data zvernennia: 15.03.2019).

Savchenko I. H., Iordanov A. Ye. Tinovyi sektor ekonomiky

Ukrainy: analiz stanu ta napriamy detinizatsii. Zovnishnia torhivlia: pravo, ekonomika, finansy. 2012. № 3. S. 107–116.

Khodzhaian A. O., Shyptenko T. V. Tinova ekonomika yak ekonomichna katehoriia ta obiekt otsiniuvannia. Visnyk

Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T.Shevchenka. Ser. Ekonomika. 2014. № 11 (164). S. 74–81.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.