ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РИЗИКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Z. S. Shуlo

Анотація


У статті розглянуто економічну сутність поняття «стабільність банківської системи», визначені основні характерні ознаки стабільної банківської системи, наведені особливості та недоліки функціонування сучасної банківської системи, проаналізовані показники стійкості комерційних банків на прикладі вітчизняної банківської системи. Запропоновані напрями вдосконалення підвищення рівня стабільності банківської системи для забезпечення зростання економіки в цілому.


Ключові слова


стабільність банківської системи; комерційний банк; стійкість банківської установи; достатність капіталу; якість банківських активів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія. Тернопіль : Тернограф, 2009. 316 с.

Віннічук Ю. Наскільки зросли вклади населення в банках.

URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3026108/nasklki_zrosli_vkladi_naselennya_v_bankah. (дата звернення: 15.03.2019).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://index.minfin.com.ua/bank/stat/. (дата звернення: 15.07.2019).

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https:// www.bank.gov.ua/control/uk/index. (дата звернення: 15.03.2019).

Рейтинг найнадійніших банків України 2018. URL:

https://forinsurer.com/ rating-banks (дата звернення: 15.03.2019).

Рішення Ради НБУ Про діяльність Правління Національного банку України щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/ publish/category. (дата звернення: 15.03.2019).

Яремчук О. В. Аналіз достатності власного капіталу банку.

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. № 1. URL: http://fkd.org.ua/article/view/29107/26232. (дата звернення: 15.03.2019).

Dziubliuk O. V. Finansova stiikist bankiv yak osnova efektyvnoho

funktsionuvannia kredytnoi systemy : monohrafiia. Ternopil : Ternohraf, 2009. 316 s.

Vinnichuk Yu. Naskilky zrosly vklady naselennia v bankakh. URL:

https://biz.censor.net.ua/resonance/3026108/nasklki_zrosli_vkladi_naselennya_v_bankah. (data zvernennia: 15.03.2019).

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. URL: http://index.minfin.com.ua/bank/stat/. (data zvernennia: 15.03.2019).

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. URL:

https:// www.bank.gov.ua/control/uk/index. (data zvernennia: 15.03.2019).

Reitynh nainadiinishykh bankiv Ukrainy 2018. URL: https://forinsurer.com/rating-banks (data zvernennia: 15.03.2019).

Rishennia Rady NBU Pro diialnist Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy shchodo rozvytku bankivskoi systemy ta okremykh normatyvnykh aktiv. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/ publish/category. (data zvernennia: 15.03.2019).

Yaremchuk O. V. Analiz dostatnosti vlasnoho kapitalu banku.

Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. 2016. № 1. URL: http://fkd.org.ua/article/view/29107/26232. (data zvernennia: 15.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.