ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ЗАБАГАНКА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ

F. D. Shvets, O. V. Pakharenko

Анотація


Наведено результати дослідження проблем становлення ринку землі в Україні. Проведено аналіз законопроектів про ринок земель в Україні та виявлено їх позитивні і негативні сторони. Запропоновано ряд практичних рекомендацій щодо розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. Наголошено на необхідності приведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення до середньоєвропейського рівня та створення Державного банку землі.


Ключові слова


ринок землі; права власності; земельна реформа; оренда; грошова оцінка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Огляд стану земельних відносин в Україні [Електронний ресурс]. URL: file:///C:/ Users/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%

D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Downloads/ Land-Review-

Monthly_3_final-1.pdf. (дата звернення: 15.03.2019).

Пирожок О. Економічна правда. Як будуть продавати і купувати землю: новий законопроект. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/01 /22/64450.

(дата звернення: 15.03.2019).

Вартість сільськогосподарських земель та їх оренди у країнах Європейського союзу та Україні. URL: http://

zemvisnuk.com.ua/ page/vart-st-zemel-ta-kh-orendi. (дата звернення: 15.03.2019).

Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними : Постанова Кабінету міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250068882. (дата звернення: 15.03.2019).

Ohliad stanu zemelnykh vidnosyn v Ukraini [Elektronnyi resurs]. URL: file:///C:/ Users/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%

D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Downloads/ Land-Review-

Monthly_3_final-1.pdf. (data zvernennia: 15.03.2019).

Pyrozhok O. Ekonomichna pravda. Yak budut prodavaty i kupuvaty zemliu: novyi zakonoproekt. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/01/22/64450. (data zvernennia: 15.03.2019).

Vartist silskohospodarskykh zemel ta yikh orendy u krainakh Yevropeiskoho soiuzu ta Ukraini. URL: http://zemvisnuk.com.ua/ page/vart-st-zemel-ta-kh-orendi. (data zvernennia: 15.03.2019). 4. Deiaki pytannia udoskonalennia upravlinnia v sferi vykorystannia

ta okhorony zemel silskohospodarskoho pryznachennia derzhavnoi

vlasnosti ta rozporiadzhennia nymy : Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 7 chervnia 2017 r. № 413. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250068882. (data zvernennia: 15.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.