ВИГОДИ ТА ВИТРАТИ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

P. M. Skrypchuk, P. I. Bida

Анотація


Обгрунтовано, що в умовах деіндустріалізації держави доцільно проводити стратегію інноваційної експансії, метою якої є виробництво, що забезпечує сферу торгівлі і послуг, соціальне забезпечення життєдіяльності населення, наукове обґрунтування використання природного капіталу.
Соціальний, екологічний та економічний ефект від запровадження екологічної сертифікації включає: сумарні вигоди отримані в результаті проведення екологічної сертифікації продукції ы послуг, технологій та у сфері природокористування, сумарні витрати й збитки. Обгрунтовані складові для екологічної сертифікації: позитивні
вигоди, сумарні витрати, очікувані прямі витрати, непрямі витрати,
прямі збитки тощо. Доведено, що для екологічної сертифікації доцільно використовувати всі види існуючих нормативних документів: основоположні, галузеві та стандарти підприємств, технічні умови, директиви щодо методичного, аналітичного, метрологічного, екологічного обґрунтування економічної її доцільності.


Ключові слова


вигоди; витрати; екологічна сертифікація; інтегральний показник; природно-господарські системи; природокористування; методика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лісова політика: теорія і практика : монографія / І. М. Синякевич, І. П. Соловій, О. В. Врублевська та ін. ; за наук. ред. проф. І. М. Синякевича. Львів : ЛА «Піраміда». 2008. 612 с.

Соловій І. П., Мельникович М. П. Соціо-еколого-економічна збалансованість розвитку: територіальний та секторальний аспекти. Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2010. С. 193–198.

Мельник Л. Г. Экономика развития : монография. Сумы : ИТД «Университетская книга», 2006. 662 с.

Гринів Л. С. Екологічна економіка. «Магнолія 2006», Львів, 2010. 360 с.

Goodwin N., Nelson J. A., Harris J. M. Macroeconomic Measurement: Environmental and Social Dimensions. A GDAE Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics. Global Development and Environment Institute, Tufts University. URL: http://www.ase.tufts.edu/gdae. (дата звернення: 15.03.2019).

Costanza, R., Erickson, J., The index of sustainable economic welfare (ISEW) for a local authority: A case study in Italy Federico Maria Pulselli, Francesca Ciampalini, Enzo Tiezzi, Carlo Zappia, Department of Chemical and Biosystems Sciences and Technologies, University of Siena, Received 12 May 2005, Italy.

Daly, H. and Farley, J. Ecological Economics. Principles and applications. Washington : Island Press, 2004. 454 p.

Farley, J., Ericson J., Daly H. Ecological economics. A workbook

for problem-based learning. Washington : Island Press, 2005. 215 p.

Fisher, C., Withagen C., and M. Toman (2004). Optimal Investment in Clean Production Technology, Environmental and Resource Economics 28. Р. 325–345.

Harris J. M., Codur A.-M. Macroeconomics and the Environment. A GDAE Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics. Global Development

and Environment Institute, Tufts University. URL:

http://www.ase.tufts.edu/gdae. (дата звернення: 15.03.2019). 11. Daly, H. E. and Cobb, J. B. “Appendix: The Index of Sustainable Economic Welfare” in H. E. Daly and J. B. Cobb For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future, 2nd ed. Boston : Beacon Press, 1994.

Talberth, J., Cobb, C. and Slattery, N. The Genuine Progress Indicator. 2006. Executive Summary. URL: www.redefiningprogress.org (дата звернення: 15.03.2019).

Talberth, J., Cobb, C. and Slattery, N. The Genuine Progress Indicator. 2006. A Tool for Sustainable Development. URL: www.redefiningprogress.org (дата звернення: 15.07.2019).

Lisova polityka: teoriia i praktyka : monohrafiia / I. M. Syniakevych, I. P. Solovii, O. V. Vrublevska ta in. ; za nauk. red. prof. I. M. Syniakevycha. Lviv : LA «Piramida». 2008. 612 s.

Solovii I. P., Melnykovych M. P. Sotsio-ekolohoekonomichna

zbalansovanist rozvytku: terytorialnyi ta sektoralnyi aspekty.

Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy : zbirnyk naukovykh prats. Lviv : RVV NLTU Ukrainy. 2010. S. 193–198.

Melnіk L. H. Еkonomіka razvіtіia : monohrafiia. Sumу : ІTD «Unіversіtetskaia knіha», 2006. 662 s.

Hryniv L. S. Ekolohichna ekonomika. «Mahnoliia 2006», Lviv, 2010. 360 s.

Goodwin N., Nelson J. A., Harris J. M. Macroeconomic Measurement: Environmental and Social Dimensions. A GDAE Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics. Global Development and Environment Institute, Tufts University. URL: http://www.ase.tufts.edu/gdae. (data zvernennia: 15.03.2019).

Costanza, R., Erickson, J., The index of sustainable economic welfare (ISEW) for a local authority: A case study in Italy Federico Maria Pulselli, Francesca Ciampalini, Enzo Tiezzi, Carlo Zappia, Department of Chemical and Biosystems Sciences and Technologies, University of Siena, Received 12 May 2005, Italy.

Daly, H. and Farley, J. Ecological Economics. Principles and applications. Washington : Island Press, 2004. 454 p.

Farley, J., Ericson J., Daly H. Ecological economics. A workbook for problem-based learning. Washington : Island Press, 2005. 215 p.

Fisher, C., Withagen C., and M. Toman (2004). Optimal Investment in Clean Production Technology, Environmental and

Resource Economics 28. R. 325–345.

Harris J. M., Codur A.-M. Macroeconomics and the Environment. A GDAE Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics. Global Development and Environment Institute, Tufts University. URL: http://www.ase.tufts.edu/gdae. (data zvernennia: 15.03.2019). 11. Daly, H. E. and Cobb, J. B. “Appendix: The Index of Sustainable

Economic Welfare” in H. E. Daly and J. B. Cobb For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future, 2nd ed. Boston : Beacon Press, 1994.

Talberth, J., Cobb, C. and Slattery, N. The Genuine Progress Indicator. 2006. Executive Summary. URL: www.redefiningprogress.org (data zvernennia: 15.03.2019).

Talberth, J., Cobb, C. and Slattery, N. The Genuine Progress Indicator. 2006. A Tool for Sustainable Development. URL: www.redefiningprogress.org (data zvernennia: 15.07.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.