ОЦІНКА, КАЛЬКУЛЮВАННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ: ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Pavelko

Анотація


У статті досліджено сутність елементів методу бухгалтерського обліку (оцінки, калькуляції та документування) та визначено їх вплив на побудову обліку фінансових результатів будівельних підприємств.
Встановлено, що методи бухгалтерського обліку (спеціальні, специфічні, приватно-наукові, ті, що сформовані в середовищі бухгалтерського обліку) як система складних багаторівневих зв’язків забезпечують розвиток інструментарію, за допомогою якого досліджуються об’єкти обліку.
Обчислення фінансових результатів відбувається шляхом співставлення доходів і витрат, які представляють собою об’єкт оцінки, а підходи до їх оцінки обумовлюються обраною концепцією фінансових результатів та залежать від поставленої мети. Визначено, що оцінка бере участь у формуванні обліково-економічної інформації на всіх етапах облікового процесу, починаючи зі складання первинних документів і завершуючи формуванням фінансової звітності. Кожний об’єкт бухгалтерського обліку має специфічні особливості, відтак, виступає водночас об’єктом оцінки.
Досліджено шляхи впливу на витрати будівельних підприємств, що  спричиняє зміну розміру фінансових результатів, серед яких виокремлено: вибір порядку створення резерву сумнівних боргів, методу обліку витрат на виробництво, порядку калькулювання собівартості, методу оцінки ступеня завершеності робіт тощо. Проведений аналіз статей калькулювання витрат згідно з попередньою та чинною редакцією Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних дає підстави стверджувати, що в попередній редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт № 30 статті калькулювання витрат було розділено на прямі та непрямі. Новою редакцією такого розподілу не передбачено, визначено чотири статті калькулювання витрат, скорочено перелік статей калькулювання витрат. З’ясовано, що документація є одним із надважливих елементів методу бухгалтерського обліку, що використовується для первинного спостереження за господарськими операціями. Окреслено основні засади документування процесу будівництва. 


Ключові слова


облік; будівельне підприємство; методологія обліку; фінансові результати; оцінка; калькуляція; документування.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учеб. пособ. для вузов. М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. 636 с.

Сук Л. Елементи методу бухгалтерського обліку в малому бізнесі. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 1. С. 3–9.

Палий В. Ф. Введение в теорию бухгалтерского учета. М. : Финансы, 1979. 304 с. 4. Рудановский А. П. Оценка как цель бухгалтерського учета: счетное исчесление. Л., 1928. 176 с.

Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. 3-тє вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2008. 535 с.

Камінська Т. Методологія бухгалтерського обліку та контролю як їх гносеологічний базис. Актуальні проблеми економіки, 2015. № 8 (170). С. 360–371.

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно–монтажних робіт, затверджені наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 16 лютого 2004 р. Будівельна Бухгалтерія : у 4 кн. Книга 1 / під загальною ред. І. Назарбаєвої. К. : Бліц-Інформ, 2005. С. 73–99.

Методичні рекомедації з формування собівартості будівельно-

монтажних робіт від 31.12.2010 р. № 573. Все про бухгалтерський облік. 08.04.2011. № 33 (1790). С. 58–79.

Баширов А. А. Учет издержек производства и калькулирования себестоимости в подрядном строительстве. М.

: Финансы и статистика, 1986. 207 с.

Экономика строительства. Издание 2-е перераб. и доп. / под общей ред. И. П. Сытника. М. : Издательство литературы по строительству, 1970. 370 с.

Суркова Ю. Фінансовий контроль як чинник оптимізації ціноутворення на будівельному ринку. Фінансовий контроль. 2008. № 3 (44). С. 48–51.

Задорожний З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві : моногр. Тернопіль : Економічна думка, 2006.

с.

Задорожний З. В. Проблеми обліку матеріальних витрат будівельних підприємств і шляхи їх вирішення. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2008. Вип. 4 (44). Част. 2. С. 49–57.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. URL: www.rada.gov.ua. (дата звернення: 05.03.2019).

Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / за

ред. М. В. Кужельного. К. : А.С.К., 2005. 266 с.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.95 р. № 88 зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 05.03.2019).

Гуцайлюк З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація. Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 10. С. 10–17.

Легенчук С. Ф. Структура наукової теорії в бухгалтерському обліку: філософський аналіз. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, аналізу та контролю. 2010. Вип. 2. С. 205–215.

Sokolov Ya. V. Bukhhalterskyi uchet: ot іstokov do nashіkh dnei : ucheb. posob. dlia vuzov. M. : Audіt, YuNІTІ, 1996. 636 s.

Suk L. Elementy metodu bukhhalterskoho obliku v malomu biznesi. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2012. № 1. S. 3–9.

Palyi V. F. Vvedenye v teoryiu bukhhalterskoho ucheta. M. : Fynansы, 1979. 304 s.

Rudanovskіi A. P. Otsenka kak tsel bukhhalterskoho ucheta: schetnoe іscheslenіe. L., 1928. 176 s.

Shvets V. H. Teoriia bukhhalterskoho obliku : pidruch. 3-tie vyd., pererob. i dop. K. : Znannia, 2008. 535 s.

Kaminska T. Metodolohiia bukhhalterskoho obliku ta kontroliu yak yikh hnoseolohichnyi bazys. Aktualni problemy ekonomiky, 2015. № 8 (170). S. 360–371.

Metodychni rekomendatsii z formuvannia sobivartosti budivelno–

montazhnykh robit, zatverdzheni nakazom Derzhavnoho komitetu Ukrainy z budivnytstva ta arkhitektury vid 16 liutoho 2004 r. Budivelna Bukhhalteriia : u 4 kn. Knyha 1 / pid zahalnoiu red. I. Nazarbaievoi. K. : Blits-Inform, 2005. S. 73–99.

Metodychni rekomedatsii z formuvannia sobivartosti budivelnomontazhnykh robit vid 31.12.2010 r. № 573. Vse pro bukhhalterskyi oblik. 08.04.2011. № 33 (1790). S. 58–79.

Bashyrov A. A. Uchet іzderzhek proіzvodstva і kalkulіrovanіia sebestoіmostі v podriadnom stroіtelstve. M. : Fіnansу і statіstіka, 1986. 207 s.

Еkonomіka stroіtelstva. Іzdanіe 2-e pererab. і dop. / pod obshchei red. І. P. Sуtnіka. M. : Іzdatelstvo lіteraturу po stroіtelstvu, 1970. 370 s.

Surkova Yu. Finansovyi kontrol yak chynnyk optymizatsii tsinoutvorennia na budivelnomu rynku. Finansovyi kontrol. 2008. № 3 (44). S. 48–51.

Zadorozhnyi Z. V. Vnutrishnohospodarskyi oblik u budivnytstvi : monohr. Ternopil : Ekonomichna dumka, 2006. 336 s.

Zadorozhnyi Z. V. Problemy obliku materialnykh vytrat budivelnykh pidpryiemstv i shliakhy yikh vyrishennia. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. 2008. Vyp. 4 (44). Chast. 2. S. 49–57.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. URL: www.rada.gov.ua. (data zvernennia: 05.03.2019).

Hrabova N. M. Teoriia bukhhalterskoho obliku : pidruch. / za red. M. V. Kuzhelnoho. K. : A.S.K., 2005. 266 s.

Polozhennia pro dokumentalne zabezpechennia zapysiv u bukhhalterskomu obliku vid 24.05.95 r. № 88 zi zminamy ta dopovnenniamy. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (data zvernennia:

03.2019).

Hutsailiuk Z. Deiaki pytannia reformuvannia systemy bukh-halterskoho obliku: kontseptsiia ta realizatsiiaiu. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2007. № 10. S. 10–17.

Lehenchuk S. F. Struktura naukovoi teorii v bukhhalterskomu obliku: filosofskyi analiz. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, analizu ta kontroliu. 2010. Vyp. 2. S. 205–215.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.