ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УК- РАЇНІ

O. V. Kotyk, M. M. Liubovska

Анотація


У статті висвітлюється важливість перерозподілу фінансових потоків у процесі реформування місцевого самоврядування. Розглянуто механізми впровадження децентралізації в сучасній Україні. Проаналізовано й узагальнено наукові підходи до визначення змісту та ролі децентралізації у ринковій економіці. Досліджено питання реформи з децентралізації влади в Україні. Виділено переваги та недоліки реформування процесів розподілу фінансових ресурсів в Україні.


Ключові слова


децентралізація; доходи бюджетів адміністративно-територіальних одиниць; органи місцевого самоврядування; самостійність місцевого самоврядування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Децентралізація в Україні : законодавчі новації та суспільні сподівання. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. 413 с.

Кобилецька О. Ф. Удосконалення системи формування міжбюджетних відносин як однієї з засад зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів України. URL:

www.nbuv.gov.ua/ejournals/ PSPE/2009_4/Kobiletska_409.htm (дата звернення: 15.03.2019).

Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі. Право України. 1997. № 2.

Курмаєв П. Ю. Дослідження зарубіжного досвіду управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні. Економ. простір. 2009. № 25. С. 17.

Мацедонська Н. В., Клівіденко Л. М. Світовий досвід бюджетної децентралізації та шляхи його впровадження в

Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr. (дата звернення: 15.03.2019).

Мельниченко В. І. Переосмислення функцій державного управління у контексті децентралізації публічної влади. Укр. соціум. 2004. № 2. С. 110.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: http://www.treasury.gov.ua. (дата звернення: 15.03.2019). 8. Пальчук В. Е. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 6. URL: http:ubuviap.gov.ua /images/ukraine/2017/ukr6.pdf

(дата звернення: 15.03.2019).

Публічний звіт голови казначейства про підсумки діяльності Державної казначейської служби України за 2018 рік.

URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/sites/1. (дата звернення: 15.03.2019).

Detsentralizatsiia v Ukraini : zakonodavchi novatsii ta suspilni spodivannia. K. : Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2015. 413 s.

Kobyletska O. F. Udoskonalennia systemy formuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn yak odniiei z zasad zmitsnennia dokhidnoi chastyny mistsevykh biudzhetiv Ukrainy. URL: www.nbuv.gov.ua/ejournals/ PSPE/2009_4/Kobiletska_409.htm

(data zvernennia: 15.03.2019).

Kovalenko A. Mistseve samovriaduvannia: pryroda, oznaky, mezhi. Pravo Ukrainy. 1997. № 2.

Kurmaiev P. Yu. Doslidzhennia zarubizhnoho dosvidu upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom na rehionalnomu rivni. Ekonom. prostir. 2009. № 25. S. 17.

Matsedonska N. V., Klividenko L. M. Svitovyi dosvid biudzhetnoi

detsentralizatsii ta shliakhy yoho vprovadzhennia v Ukraini. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2017. № 6. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/6-2017-ukr. (data zvernennia: 15.03.2019).

Melnychenko V. I. Pereosmyslennia funktsii derzhavnoho upravlinnia u konteksti detsentralizatsii publichnoi vlady. Ukr. sotsium. 2004. № 2. S. 110.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy. URL:

http://www.treasury.gov.ua. (data zvernennia: 15.03.2019).

Palchuk V. E. Mistsevi biudzhety v umovakh finansovoi detsentralizatsii. Ukraina: podii, fakty, komentari. 2017. № 6. URL: http:ubuviap.gov.ua /images/ukraine/2017/ukr6.pdf (data zvernennia: 15.03.2019).

Publichnyi zvit holovy kaznacheistva pro pidsumky diialnosti Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy za 2018 rik. URL:

https://www.treasury.gov.ua/storage/app/sites/1. (data zvernennia: 15.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.