ФУНКЦІЇ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

А. V. Klimova

Анотація


Стаття присвячена розгляду сутності поняття «ліцензування», що є одним із засобів регулюючого впливу з боку держави на діяльність суб’єктів господарювання щодо початку, провадження окремо визначених видів діяльності та подальшого контролю за її здійсненням з метою забезпечення захисту прав, законних інтересів громадян, держави і суспільства.
Автором висвітлена роль держави як гаранта забезпечення прав і задоволення потреб у сфері освіти, забезпечення відповідності освітньої діяльності запитам суспільства в умовах глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти, посиленні конкуренції та розвитку автономії закладів вищої освіти. При цьому доведено, що державне регулювання є переважаючою формою впливу на розвиток вищої освіти в Україні, оскільки держава виступаючи одним з суб’єктів
макроекономіки, головною функцією якого є організація виробництва суспільних благ, забезпечує регулювання економіки, визначає умови і правила ведення господарської діяльності, встановлює певні вимоги і обмеження діяльності суб’єктів господарювання, включаючи їх відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Тоді як ліцензування є одним із інструментів регулюючого впливу держави на заклади вищої освіти та відноситься до адміністративних методів, коли необхідний результат досягається за допомогою прямого впливу центрального органу державної влади в сфері освіти на заклади освіти.
Досліджено роль ліцензування освітньої діяльності як елемента системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Автором визначенні функції ліцензування, зокрема: регулятивна, легітимаційна, контролююча, фіскальна, дозвільна, інформаційна, облікова, статистична, охоронна, та розкритий зміст кожної функції.


Ключові слова


вища освіта; державне регулювання надання освітніх послуг; зовнішнє забезпечення якості вищої освіти; ліцензування освітньої діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Соколова І. В. Управління вищою освітою у зарубіжних країнах. Неперервна професійна освіта : теорія і практика. 2014. № 3-4. С. 98–105.

Олейник О. Правовые основы лицензирования хозяйственной деятельности. Закон. 1994. № 6. С. 15–18.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.

Вєльчева Н. І. Науково-теоретичні основи державного регулювання вищої освіти. Державне будівництво. 2009. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13. (дата звернення: 15.03.2019).

Кобець А. С. Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=308. (дата звернення: 15.03.2019).

Шпаков В. В. Механізми державного регулювання господарської діяльності: постановка проблеми. Економічна теорія та право. 2015. № 3 (22). С. 240–251.

Михайлушкин П. В., Баранников А. Методы и средства государственного регулирования экономики России: опыт зарубежных стран. Молодой учёный. 2012. № 9 (44). С. 135–140.

Кудрейко О. М. Інституційний механізм регулювання модернізації ринку освітніх послуг. Державне управління : наукові праці. Т. 242. № 230. С. 80–85.

Карчевський К. А. Ліцензування господарської діяльності: правова природа, джерела правового регулювання,поняття та ознаки. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2009. Вип. 44. С. 180–188.

Шестак Л. В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Національна академія державної податкової служби України. Ірпінь. 2005. 183 с.

Шпомер А. Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів господарської діяльності. Господарське право. 2004. № 12. С. 77–80.

Авер’янова Є. Поняття ліцензування господарської діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11 (261). С. 59–63.

Пастух І. Д. Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. К., 2005. 19 с.

Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 23. Ст. 158.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37-38. Ст. 2004.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179).

Червякова Т. А. Место лицензирования в механизме правового регулирования. Весн. Брэсц. унта. Сер. Гісторыя. Эканоміка. Права. 2010. № 2. С. 157–163. URL: https://law.bsu.by/pub/31/Chervyakova_6.pdf. (дата звернення: 15.03.2019).

Шпомер А. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ. 2006. 22 с.

Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг, дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; під ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. К. : Таксон, 2014. 144 с. URL: http://kvit.ukma.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/01/Аналітичний-звіт.pdf. (дата звернення: 15.03.2019).

Sokolova I. V. Upravlinnia vyshchoiu osvitoiu u zarubizhnyk krainakh. Neperervna profesiina osvita : teoriia i praktyka. 2014. № 3-4. S. 98–105.

Oleinіk O. Pravovуe osnovу lіtsenzіrovanіia khoziaistvennoi deiatelnostі. Zakon. 1994. № 6. S. 15–18.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 ro-ku № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2003. № 18,

№ 19–20, № 21–22. St. 144.

Vielcheva N. I. Naukovo-teoretychni osnovy derzhavnoho rehuliuvannia vyshchoi osvity. Derzhavne budivnytstvo. 2009. № 2.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13. (data zvernennia: 15.03.2019).

Kobets A. S. Rol derzhavy u funktsionuvanni rynku osvitnikh posluh. Derzhav-ne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2011. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=308. (data zvernennia: 15.03.2019).

Shpakov V. V. Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti: postanovka problemy. Ekonomichna teoriia ta pravo. 2015. № 3 (22). S. 240–251.

Mіkhailushkіn P. V., Barannіkov A. Metodу і sredstva hosudarstvennoho rehulіrovanіia еkonomіkі Rossіі: opуt zarubezhnуkh stran. Molodoi uchеnуi. 2012. № 9 (44). S. 135–140.

Kudreiko O. M. Instytutsiinyi mekhanizm rehuliuvannia modernizatsii rynku osvitnikh posluh. Derzhavne upravlinnia : naukovi pratsi. T. 242. № 230. S. 80–85.

Karchevskyi K. A. Litsenzuvannia hospodarskoi diialnosti: pravova pryroda, dzherela pravovoho rehuliuvannia,poniattia ta oznaky. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2009. Vyp. 44. S. 180–188.

Shestak L. V. Litsenzuvannia yak administratyvno-pravovyi instytut : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / Natsionalna akademiia derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. Irpin. 2005. 183 s.

Shpomer A. Poniattia, oznaky ta funktsii litsenzuvannia pevnykh vydiv hospodarskoi diialnosti. Hospodarske pravo. 2004. № 12. S. 77–80.

Averianova Ye. Poniattia litsenzuvannia hospodarskoi diialnosti. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. № 11 (261). S. 59–63.

Pastukh I. D. Orhanizatsiino-pravovi zasady litsenzuvannia

hospodarskoi diialnosti v Ukraini : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.07. K., 2005. 19 s.

Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti : Zakon Ukrainy vid 02.03.2015 № 222-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2015. № 23. St. 158.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2014. № 37-38. St. 2004. 16. Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Holos Ukrainy. 2017. 27 veres. (№ 178-179).

Cherviakova T. A. Mesto lytsenzyrovanyia v mekhanyzme pravovoho rehulyrovanyia. Vesn. Brеsts. unta. Ser. Historуia.

Еkanomika. Prava. 2010. № 2. S. 157–163. URL:

https://law.bsu.by/pub/31/Chervyakova_6.pdf. (data zvernennia: 15.03.2019).

Shpomer A. Litsenzuvannia hospodarskoi diialnosti (hospodarsko-pravovyi aspekt): avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.04. Kyiv. 2006. 22 s.

Monitorynh intehratsii ukrainskoi systemy vyshchoi osvity v Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity ta naukovoho doslidzhennia: monitorynh, doslidzh. : analit. zvit / Mizhnarod. blahod. Fond «Mizhnarod. Fond doslidzh. osvit. polityky» ; pid red. T. V. Finikova, O. I. Sharova. K. : Takson, 2014. 144 s. URL:

http://kvit.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/Analitychnyi-zvit.pdf. (data zvernennia: 15.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.