ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

I. Y. Zyma

Анотація


У статті досліджено процес становлення централізації та державного управління в сфері охорони здоров’я, які стали основою сучасної медичної сфери в країнах Європи та в країнах, які розвивали свої соціально-економічні системи на європейських цінностях. Проведено огляд централізованих систем охорони здоров’я від первісного часу до середньовіччя. Визначено як основу європейської системи охорони здоров’я організацію медицини в прадавніх країнах Месопотамії, Єгипті, Греції, Римі та Китаї.


Ключові слова


дослідження; становлення; система; охорони; здоров’я; прадавні країни; європейські; цінності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сорокина Т. С. История медицины. М. : Академия, 2008. 560 с.

Прыгова Н. М. Медицина в ацтекском государстве : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 07.00.10. М., 1982. 20 с.

Чехаков В. И. Гигиенические воззрения Ибн Сины (Авиценны) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 07.00.10. М., 1983. 18 с.

Саидов Н. С. Сопоставительный анализ учений Аристотеля и Ибн Сины о человеке : автореф. дис. … канд. філософ. наук :

спец. 09.00.03. Душанбе, 2009. 24 с.

Янь Ює. Диспансерный метод в здравоохранении СССР и Китайской народной Республики : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 07.00.10. Ленинград, 1958. 8 с.

История медицины. Египет. URL: https://habr.com/ru/post/403361/стория. (дата звернення: 15.01.2019).

Лазаренко В. Г. Государственное управление медициной

в Древнем Китае. Проблемы социальной гигиены и история медицины. 2007. № 6. С. 58‒60.

Социальная медицина. URL: https://www.google.com/search?ei=tulcxo-zcexirgsn456wag&q. (дата звернення: 15.01.2019).

Грігус І. М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навч.

посібник. Рівне : НУВГП, 2017. 242 с.

Солоненко Н. Д. Економіка охорони здоров’я : навч. посібник. К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. 408 с.

Баєва О. В. Основи менеджменту охорони здоров’я : навч.-метод. посібник. К. : МАУП, 2007. 328 с.

Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я : кол. моногр. / О. В. Баєва, М. М. Білинська, Л. І. Жаліло та ін. ; за ред. О. В. Баєвої, І. М. Солоненка. К. : МАУП, 2007. 376 с.

Реформация и медицина средних веков. URL: https://r500.ua/reformatsiya-imeditsina-srednih-vekov/. (дата звернення: 15.01.2019).

КЛОАКА (лат. Cloaca Maxima от cluere, чистить). URL:

https://w.histrf.ru/articles/article/show/k. (дата звернення: 15.01.2019).

Sorokyna T. S. Іstorіia medіtsіnу. M. : Akademіia, 2008. 560 s. 2. Prуhova N. M. Medіtsіna v atstekskom hosudarstve : avtoref. dіs. … kand. med. nauk : spets. 07.00.10. M., 1982. 20 s.

Chekhakov V. І. Hіhіenіcheskіe vozzrenіia Іbn Sіnу (Avіtsennу) : avtoref. dіs. … kand. med. nauk : spets. 07.00.10. M., 1983. 18 s.

Saіdov N. S. Sopostavіtelnуi analіz uchenіi Arіstotelia і Іbn Sіnу o cheloveke : avtoref. dіs. … kand. filosof. nauk : spets. 09.00.03. Dushanbe, 2009. 24 s.

Yan Yuie. Dіspansernуi metod v zdravookhranenіі SSSR і Kіtaiskoi narodnoi Respublіkі : avtoref. dіs. … kand. med. nauk : spets. 07.00.10. Lenynhrad, 1958.

s. 6. Іstorіia medіtsіnу. Ehіpet. URL: https://habr.com/ru/post/403361/storyia. (data zvernennia: 15.01.2019).

Lazarenko V. H. Hosudarstvennoe upravlenіe medіtsіnoi v Drevnem Kіtae. Problemу sotsіalnoi hіhіenу і іstorіia medіtsіnу. 2007. № 6. S. 58‒60.

Sotsіalnaia medіtsіna. URL: https://www.google.com/search?ei=tulcxozcexirgsn456wag&q. (data zvernennia: 15.01.2019).

Hrihus I. M. Netradytsiini zasoby ozdorovlennia : navch. posibnyk. Rivne : NUVHP, 2017. 242 s.

Solonenko N. D. Ekonomika okhorony zdorovia : navch. posibnyk. K. : DP «Vyd. dim «Personal», 2014. 408 s.

Baieva O. V. Osnovy menedzhmentu okhorony zdorovia : navch.-metod. posibnyk. K. : MAUP, 2007. 328 s.

Upravlinnia pid-pryiemnytskoiu diialnistiu v haluzi okhorony zdorovia : kol. monohr. / O. V. Baieva, M. M. Bilynska, L. I. Zhalilo ta in. ; za red. O. V. Baievoi, I. M. Solonenka. K. : MAUP, 2007. 376 s.

Reformatsyia y medytsyna srednykh vekov. URL: https://r500.ua/reformatsiya-i-meditsina-srednihvekov/.

(data zvernennia: 15.01.2019).

KLOAKA (lat. Cloaca Maxima ot cluere, chystyt). URL: https://w.histrf.ru/articles/article/show/k. (data zvernennia: 15.01.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.