АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ, ЗАГРОЗИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Y. V. Vashaі, O. O. Doroshenko

Анотація


Статтю присвячено аналізу інвестиційної безпеки України. Проаналізовано ключові індикатори інвестиційної безпеки. Виявлено чинники, що впливають на стан інвестиційної безпеки на сучасному етапі. Встановлено найвагоміші загрози стану інвестиційної безпеки в Україні. Визначено заходи щодо її посилення в нинішніх економіко-політичних умовах.


Ключові слова


інвестиційна безпека; валове нагромадження основного капіталу; інвестиційний клімат; інновації; капітальні інвестиції.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року N 1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm/ (дата звернення: 15.01.2019).

Москаль І. І. Ризики і загрози фінансовій безпеці держави в інвестиційній сфері. URL: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/15.pdf. (дата звернення:

01.2019).

Кириленко В. І. Інвестиційна безпека: сучасні тенденції та загрози. Інтернет-портал «Національна безпека». URL:

http://nationalsecurity.org.ua. (дата звернення: 15.01.2019).

Дранник А. Кто несет деньги в Украину. Вести (21 сент. 2018).

Предборський В. А. Тіньова "автономна" держава як загроза інвестиційній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 10. С. 7–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_10_3. (дата звернення: 15.01.2019).

Стан інвестиційної діяльності в Україні / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL:

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Стан%20інвестиційної%20діяльності%20в%20Україні (дата звернення: 03.03.2019).

Мороз М. О. Стан формування системи забезпечення інвестиційної безпеки України. Вісник університету банківської справи. 2017. № 1 (28). С. 30–37. URL:

http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/viewFile/114499/109174 (дата звернення: 03.06.2018).

Крамаренко К. М. Інвестиційна безпека та її місце у системі економічної безпеки держави. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 3-1 (46). С. 65–68.

Михаліцька Н. Я., Цвайг Х. І. Розвиток державного сектора економіки як гарантія інвестиційної безпеки України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економічна. 2018. Вип. 1. С. 56–70.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy : nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29 zhovtnia 2013 roku N 1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm/ (data zvernennia: 15.01.2019).

Moskal I. I. Ryzyky i zahrozy finansovii bezpetsi derzhavy v investytsiinii sferi. URL: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/15.pdf. (data zvernennia:

01.2019).

Kyrylenko V. I. Investytsiina bezpeka: suchasni tendentsii ta

zahrozy. Internet-portal «Natsionalna bezpeka». URL:

http://nationalsecurity.org.ua. (data zvernennia: 15.01.2019).

Drannіk A. Kto neset denhі v Ukraіnu. Vestі (21 sent. 2018).

Predborskyi V. A. Tinova "avtonomna" derzhava yak zahroza investytsiinii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2018. № 10. S. 7–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_10_3. (data zvernennia: 15.01.2019).

Stan investytsiinoi diialnosti v Ukraini / Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. URL:

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Stan%20investytsiinoi%20diialnosti%20v%20Ukraini (data zvernennia: 03.03.2019).

Moroz M. O. Stan formuvannia systemy zabezpechennia

investytsiinoi bezpeky Ukrainy. Visnyk universytetu bankivskoi spravy. 2017. № 1 (28). S. 30–37. URL:

http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/viewFile/114499/109174 (data zvernennia: 03.06.2018).

Kramarenko K. M. Investytsiina bezpeka ta yii mistse u systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Biznes-navihator. 2018. Vyp. 3-1 (46). S. 65–68.

Mykhalitska N. Ya., Tsvaih Kh. I. Rozvytok derzhavnoho sektora

ekonomiky yak harantiia investytsiinoi bezpeky Ukrainy. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Ser. Ekonomichna. 2018. Vyp. 1. S. 56–70.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.