ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovуch

Анотація


У статті розкрито сутність поняття «основна діяльність» згідно діючих нормативно-правових актів. Запропоновано авторське визначення поняття «витрати основної діяльності сільськогосподарських підприємств» та зазначено їх склад. Окреслено статті витрат, які є специфічними для галузі сільського господарства. Висвітлено особливості обліку загальновиробничих витрат та особливості закриття рахунку 23 «Виробництво» у сільськогосподарських підприємствах.


Ключові слова


облік витрат; основна діяльність; сільськогосподарська діяльність; витрати основної діяльності сільськогосподарських підприємств; сільськогосподарська продукція; біологічні активи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.03.2016 № 377. Дата оновлення: 20.04.2019. URL:

https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.03.19).

Методичні рекомендації з відображення покупної електроенергії підприємствами, які існують в ДП «Енергоринок», з метою подальшого продажу споживачам електричної енергії : протокол засідання методологічної ради від 08.04.2003 № 2. Дата оновлення: 08.04.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.03.19).

Міжгалузеві норми часу та чисельності працівників на роботи, що виконуються економістами з фінансової роботи : наказ Міністерства праці та соціальної політики України 07.12.2006 № 459. Дата оновлення: 07.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.03.19).

Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства : наказ Фонду державного майна України від 29.12.2010 № 1954. Дата оновлення: 03.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.03.19).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. Дата оновлення: 03.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.03.19).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790. Дата оновлення: 05.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.03.19).

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств : наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 № 132. Дата оновлення: 31.10.2005. URL:

https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.03.19).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. Дата оновлення: 09.08.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.03.19).

Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia taryfiv na teplovu enerhiiu, yii vyrobnytstvo, transportuvannia ta postachannia, posluhy z tsentralizovanoho opalennia i postachannia hariachoi vody : Postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh po-sluh vid 24.03.2016 № 377. Data onovlennia: 20.04.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 04.03.19).

Metodychni rekomendatsii z vidobrazhennia pokupnoi elektroenerhii pidpryiemstvamy, yaki isnuiut v DP «Enerhorynok», z metoiu podalshoho prodazhu spozhyvacham elektrychnoi enerhii : protokol zasidannia metodolohichnoi rady vid 08.04.2003 № 2. Data onovlennia: 08.04.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 04.03.19).

Mizhhaluzevi normy chasu ta chyselnosti pratsivnykiv na roboty, shcho vykonuiutsia ekonomistamy z finansovoi roboty : nakaz Ministerstva pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy 07.12.2006 № 459. Data onovlennia: 07.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 04.03.19).

Pro poriadok vidnesennia maina do takoho, shcho vkliuchaietsia do skladu tsilisnoho mainovoho kompleksu derzhavnoho pidpryiemstva : nakaz Fondu derzhavnoho maina Ukrainy vid 29.12.2010 № 1954. Data onovlennia: 03.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 04.03.19).

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 № 73. Data onovlennia: 03.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 04.03.19).

Polozhennia (stan-dart) bukhhalterskoho obliku 30 «Biolohichni aktyvy» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.11.2005

№ 790. Data onovlennia: 05.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 04.03.19).

Metodychni rekomendatsii z planuvannia, obliku i kalkuliuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) silskohospodarskykh pidpryiemstv : nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy vid 18.05.2001 № 132. Data onovlennia: 31.10.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 04.03.19).

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty» : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.1999 № 318. Data

onovlennia: 09.08.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 04.03.19).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.