ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

L. M. Akimova, Н. V. Yarkevуch

Анотація


Стаття присвячена дослідженню загальних характеристик податкових систем країн Північної Європи. Встановлено ключові аспекти, які стосуються інтеграції нашої держави до Європейського Союзу, в
частині гармонізації національної податкової системи з податковими системами країн ЄС. Розглянуто основні цілі та принципи податкової політики Європейського Союзу. Запропоновано основні напрями вдосконалення податкової політики України.


Ключові слова


податкова система; податки; країни Північної Європи; податок на додану вартість; корпоративний податок.

Повний текст:

PDF

Посилання


European Commission «Taxation trends in the European Union – Data for the EU Member States, Iceland and Norway» Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 308 pp. URL:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786841/KS-DU-14-001-EN. PDF/7bec4a16-f111-4386-a4b4-8f1087be1063?version=1.0 (дата звернення: 15.01.2019).

Біла Л. М. Спільні і відмітні риси податкових систем країн європейського союзу та України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 656–661.

Гриньова В. М., Новікова М. М. Державне регулювання економіки. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2004. 756 с.

Канкава О. А. Реформи податкової системи України в контексті євроінтеграції. Вісник КНЕУ. 2016. № 8. С. 251–256.

Леоненко В. О. Перспективи та недоліки впровадження реформ європейської податкової системи в Україні. Вісник

ХНУ. 2016. № 11. С. 28–32.

Максименко А. В. Податкові реформи та перспективи оподаткування: світова панорама. Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2016. Т. 24. № 1. С. 51–56.

Манжула А. Етапи розвитку системи державної податкової служби України. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 11. C. 85–88.

Нагорняк Г., Вовк Ю. Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення. Галицький економічний вісник. 2010. № 2 (27). С. 140–152.

Офіційний сайт Фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/ (дата звернення: 15.01.2019).

Сайт Migranty. URL: https://migranty.com/news/856 (дата звернення: 15.01.2019).

Юрченко В. В. Сучасні тенденції розвитку та гармонізації податкових систем країн Європейського Союзу. Вектори для України. Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. 2013. № 12.

European Commission «Taxation trends in the European Union – Data for the EU Member States, Iceland and Norway» Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 308 pp. URL:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786841/KS-DU-14-001-EN. PDF/7bec4a16-f111-4386-a4b4-8f1087be1063?version=1.0 (data zvernennia: 15.01.2019).

Bila L. M. Spilni i vidmitni rysy podatkovykh system krain yevropeiskoho soiuzu ta Ukrainy. Hlobalni ta natsionalni problemy

ekonomiky. 2015. № 6. S. 656–661.

Hrynova V. M., Novikova M. M. Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky. Kharkiv : VD «INZhEK», 2004. 756 s.

Kankava O. A. Reformy podatkovoi systemy Ukrainy v konteksti yevrointehratsii. Visnyk KNEU. 2016. № 8. S. 251–256.

Leonenko V. O. Perspektyvy ta nedoliky vprovadzhennia reform yevropeiskoi podatkovoi systemy v Ukraini. Visnyk KhNU. 2016. № 11. S. 28–32.

Maksymenko A. V. Podatkovi reformy ta perspektyvy opodatkuvannia: svitova panorama. Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats. 2016. T. 24. № 1. S. 51–56.

Manzhula A. Etapy rozvytku systemy derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2004. № 11. C. 85–88.

Nahorniak H., Vovk Yu. Problemy podatkovoho rehuliuvannia v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. 2010. № 2 (27). S. 140–152.

Ofitsiinyi sait Fiskalnoi sluzhby Ukrainy. URL: http://sfs.gov.ua/ (data zvernennia: 15.01.2019).

Sait Migranty. URL: https://migranty.com/news/856 (data zvernennia: 15.01.2019).

Yurchenko V. V. Suchasni tendentsii rozvytku ta harmonizatsii podatkovykh system krain Yevropeiskoho Soiuzu. Vektory dlia Ukrainy. Efektyvna ekonomika : elektronne naukove fakhove vydannia. 2013. № 12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.