ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

S. I. Koval

Анотація


В умовах глобалізації економіки, розширення конкурентного середовища все більше зростає роль інформації, вона стає одним із найбільш значимих елементів, що використовуються для ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання. Зростаючі темпи інформатизації суспільства надають споживачам все більші обсяги інформації. ЇЇ передача від об’єкта до об’єкта відбувається за допомогою специфічної форми спілкування – комунікацій. У вирішенні цих завдань основне місце належить інтегрованим маркетинговим комунікаціям. Однак нестабільна економічна ситуація в країні, труднощі з фінансуванням відповідних заходів привели до скорочення маркетингових бюджетів. Тому зростає необхідність пошуку економічних і одночасно ефективних способів комунікації зі споживачами. Тільки ті компанії, які добре знають і розуміють своїх споживачів (клієнтів) і конкурентів, проводять ефективну комунікаційну політику, будуть мати успіх на цільовому ринку. 


Ключові слова


маркетингові комунікації; інтегровані комунікації; споживачі; інформація; обмін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беркутова, Т. А. Маркетинговi коммуникації. Ростов н/Д : Фенікс, 2008. 254 с.

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход.

Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 15-е изд. Питер, 2018. 848 с.

Котлер Ф. Маркетинг 3.0. URL: https://wmhelp.net/lib/b/book/1009110634/6 (дата звернення: 10.05. 2019).

Ламбен Ж-Ж. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива / пер. с французского. СПб, 2016. 589 с.

Сміт П., Бєрри К., Пулфорд А. Комунікації стратегічного маркетингу. Москва, 2011. 415 с.

Худоногов А. В. Сучасна система маркетингових комунікацій і структурний взаємозв'язок її компонентів URL:

https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennaya-sistema-marketingovyhkommunikatsiy-i-strukturnaya-vzaimosvyaz-ee-elementov (дата звернення: 10.05. 2019).

Berkutova, T. A. Marketynhovi kommunykatsii. Rostov n/D : Feniks, 2008. 254 s.

Bernet Dzh., Morіartі S. Marketіnhovуe kommunіkatsіі: іntehrіrovannуi podkhod.

Kotler F., Keller K. L. Marketіnh menedzhment. 15-e іzd. Pіter, 2018. 848 s.

Kotler F. Marketіnh 3.0. URL: https://wmhelp.net/lib/b/book/1009110634/6 (data zvernennia: 10.05. 2019).

Lamben Zh-Zh. Stratehichnyi marketynh. Yevropeiska perspektyva / per. s frantsuzskoho. SPb, 2016. 589 s.

Smit P., Bierry K., Pulford A. Komunikatsii stratehichnoho marketynhu. Moskva, 2011. 415 s.

Khudonohov A. V. Suchasna systema marketynhovykh komunikatsii i strukturnyi vzaiemozviazok yii komponentiv URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennayasistema-

marketingovyh-kommunikatsiy-i-strukturnaya-vzaimosvyaz-eeelementov (data zvernennia: 10.05. 2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.