КРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ

M. K. Yavorska

Анотація


В статті проведено критеріальний аналіз результатів української науки. Визначено, що різні темпи зменшення кількості НТР за загальним та спеціальним фондами призвели до зміни структури виконуваних НТР за аналізований період. Встановлено, що рівень наукоємності ВВП в Україні знаходиться на вкрай низькому рівні відносно рівня європейських країн.


Ключові слова


наука; наукова і науково-технічна діяльність; науковий потенціал; наукова сфера; критеріальний аналіз; дослідження; фінансування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітична довідка «Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2016 р.» Укр. інст. наук.-техн. і економ. інф. Київ, 2017. 92 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/na-sajt-mon-ad-kmu-11.07.17.pdf. (дата звернення: 05.06.2019).

Аналітична довідка «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2016 р.». Укр. інст. наук.-техн. і економ. інф. Київ, 2017. 52 с. URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/advru-2017-prav-1.pdf. (дата звернення: 05.06.2019). 3. Наукова та інноваційна діяльність України. 2016 : стат. зб. Державна служба статистики України. Київ, 2017. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm. (дата звернення: 05.06.2019).

Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 05.06.2019).

Міністерство освіти і науки України : веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua. (дата звернення: 05.06.2019).

Analitychna dovidka «Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezultaty naukovoi, naukovo-tekhnichnoi, innovatsiinoi diialnosti, transferu tekhnolohii za 2016 r.» Ukr. inst. nauk.-tekhn. i ekonom. inf. Kyiv, 2017. 92 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/nasajt-mon-ad-kmu-11.07.17.pdf. (data zvernennia: 05.06.2019).

Analitychna dovidka «Realizatsiia priorytetnykh napriamiv rozvytku nauky i tekhniky ta otrymani rezultaty u 2016 r.». Ukr. inst. nauk.-tekhn. i ekonom. inf. Kyiv, 2017. 52 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiynoanalitychni/ad-vru-2017-prav-1.pdf. (data zvernennia: 05.06.2019).

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy. 2016 : stat. zb. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv, 2017. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm. (data zvernennia: 05.06.2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy : veb-sait. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (data zvernennia: 05.06.2019).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : veb-sait. URL: https://mon.gov.ua/ua. (data zvernennia: 05.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.