ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДСИСТЕМ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

N. E. Kovshun, I. V. Shevchenko

Анотація


Доведено необхідність вдосконалення нормативно-законодавчого, організаційного і господарчого регулювання транспортного ринку. Проаналізовано фактори, які впливають на ефективність процесу транспортування. Досліджено доцільність використання концепту Адізеса при розробці інтеграційних стратегій розвитку транспортних систем.


Ключові слова


локальні транспортні підсистеми; концепція Адізеса; ефективність процесу транспортування; інтеграційні стратегії розвитку транспортних систем.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакаєв О. О., Пірожков C. I., Ревенко В. Л. Міжнародні транспортні коридори – особливий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему. Стратегічна панорама. 1999. № 4. С. 37–56.

Василенко В. Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности. Соціально-економічні проблеми і держава : журнал. Тернопіль,

Т. 8. № 1. С. 65–72.

Меньшиков С. М., Клименко Л. А. Длинные волны в экономике: Когда общество меняет кожу. 2-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2014. 288 с.

Lagarde Kristine. Chinese economy: Fears grow that China is overheating. The Financial Times, January 20, 2011.

Антошкина Л. И. Экономические союзы в разрезе мировой истории и современности. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. Албена-Донецк : ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. 366 с.

Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP). IMF. Процитовано April 8, 2015.

"Gross domestic product 2014, PPP", World Bank, accessed on 2 July 2015. Data.worldbank.org. Процитовано July 2, 2015. European Union calculated by sum of individual countries.

Field listing – GDP (PPP exchange rate), CIA World Factbook.

Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В. Логістичні системи : навч. посіб. для студ. екон. спец. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Л. : Львівська політехніка, 2009. 264 с.

Григорак М. Ю. Костюченко Л. В., Соколова О. Є. Логістична інфраструктура : навч. посібник. К. : Логос, 2013. 400 с.

Миротин Л. Б., Сергеев В. И. Основы логистики : учебное пособие / под ред. Л. Б. Миротина, В. И. Сергеева. М. : ИНФРА-М, 2000. 200 с.

Мордвицька Ю. С. Функціональний підхід до удосконалення системи управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : науковий журнал. 2016. № 13. С. 61–65.

Волинчук Ю. В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів підприємства. Логістика: теорія і практика : науковий журнал. 2012. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ekfor/2013_1/34.pdf. (дата звернення: 05.06.2019).

Shevchenko I. V. Actuality of creation of integrated transport and logistic systems of cargo transportation for ensuring competitiveness of transport enterprises. Технології та інфраструктура транспорту : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, Харків, (14-16 травня 2018 р.). Харків : УкрДУЗТ, 2018. С. 141–143.

Ицхак К. Адизес. Управление жизненным циклом корпораций. С-Пб, Изд-во «Питер», 2013. 700 с.

Bakaiev O. O., Pirozhkov C. I., Revenko V. L. Mizhnarodni transportni korydory – osoblyvyi priorytet Ukrainy na shliakhu intehratsii u svitovu ekonomichnu systemu. Stratehichna panorama. 1999. № 4. S. 37–56.

Vasіlenko V. Tekhnolohіcheskіe ukladу v kontekste stremlenіia уkonomіcheskіkh sіstem k іdealnostі. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava : zhurnal. Ternopil, 2013. T. 8. № 1. S. 65–72.

Menshіkov S. M., Klіmenko L. A. Dlіnnуe volnу v еkonomіke: Kohda obshchestvo meniaet kozhu. 2-e іzd. M. : LENAND, 2014.

s.

Lagarde Kristine. Chinese economy: Fears grow that China is

overheating. The Financial Times, January 20, 2011.

Antoshkіna L. І. Еkonomіcheskіe soiuzу v razreze mіrovoi іstorіі і sovremennostі. Problemу і perspektіvу razvіtіia sotrudnіchestva mezhdu stranamі Yuho-Vostochnoi Evropу v ramkakh Chernomorskoho еkonomіcheskoho sotrudnіchestva і HUAM : sb.

nauch. tr. Albena-Donetsk : DonNU, RF NІSІ v h. Donetske, 2012. 366 s.

Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP). IMF. Protsytovano April 8, 2015.

"Gross domestic product 2014, PPP", World Bank, accessed on 2 July 2015. Data.worldbank.org. Protsytovano July 2, 2015. European Union calculated by sum of individual countries.

Field listing – GDP (PPP exchange rate), CIA World Factbook.

Krykavskyi Ye. V., Chornopyska N. V. Lohistychni systemy : navch. posib. dlia stud. ekon. spets. Nats. un-t «Lvivska politekhnika». L. : Lvivska politekhnika, 2009. 264 s.

Hryhorak M. Yu. Kostiuchenko L. V., Sokolova O. Ye. Lohistychna infrastruktura : navch. posibnyk. K. : Lohos, 2013. 400 s.

Mіrotіn L. B., Serheev V. І. Osnovу lohіstіkі : uchebnoe posobіe / pod red. L. B. Mіrotіna, V. І. Serheeva. M. : ІNFRA-M, 2000. 200 s.

Mordvytska Yu. S. Funktsionalnyi pidkhid do udoskonalennia systemy upravlinnia lohistychnymy biznes-protsesamy intehrovanykh kholdynhiv. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelek-tualnoi vlasnosti : naukovyi zhurnal. 2016. № 13. S. 61–65.

Volynchuk Yu. V. Reinzhynirynh lohistychnykh biznes-protsesiv

pidpryiemstva. Lohistyka: teoriia i praktyka : naukovyi zhurnal. 2012. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ekfor/2013_1/34.pdf. (data zvernennia: 05.06.2019).

Shevchenko I. V. Actuality of creation of integrated transport and logistic systems of cargo transportation for ensuring competitiveness of transport enterprises. Tekhnolohii ta infrastruktura transportu : materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, Kharkiv, (14-16 travnia 2018 r.). Kharkiv : UkrDUZT, 2018. S. 141–143.

Іtskhak K. Adіzes. Upravlenіe zhіznennуm tsіklom korporatsіi. S-Pb, Іzd-vo «Pyter», 2013. 700 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.