ОБЛІГАЦІЇ, ЯК ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕГІОНІ

V. M. Strilchuk

Анотація


В статті розглядається проблема диверсифікації джерел інвестування природоохоронних інвестицій. Проведено аналіз екологічного інвестування в Херсонській області. Встановлено недофінансування природоохоронних програм в регіоні. Зазначається потреба створення організаційних структур для вдосконалення процесів вирішення екологічних проблем Херсонщини. Як інституція, що функціонуватиме з метою регулювання екологічної безпеки розглядається багатоцільовий екологічний комплекс. Наводяться особливості функціонування підприємств, що ввійдуть до складу комплексу. Розглядається можливість випуску облігацій такими підприємствами для залучення коштів у природоохоронні проекти.


Ключові слова


екологічні інвестиції; багатоцільовий екологічний комплекс; Херсонська область; облігації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Резолюція ІІ Міжнародного екологічного форуму "Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм". Економіст. 2014. № 9. С. 58–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_9_3.]. (дата звернення: 05.06.2019).

Похилько С. В. Інвестиційні механізми "зеленої" економіки. Mechanism of Economic Regulation. 2014. № 1. С. 131–139. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2014_1_14. (дата звернення: 05.06.2019).

Петренко І. П. Екологічні інвестиції та джерела їх фінансування в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 32. С. 62–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_32_12. (дата звернення: 05.06.2019).

Лайко О. І., Чехович З. В. Інвестиційно-інноваційні важелі

забезпечення соціально-економічного "зеленого" розвитку Українського Причорномор’я. Економічні інновації. 2014. Вип. 58. С. 166–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2014_58_18. (дата звернення: 05.06.2019).

Квактун О. О. Реальні екологічні інвестиції як дієвий інструмент сталого проектування та будівництва регіонів України. Економічний простір. 2014. № 83. С. 68–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_83_9. (дата звернення: 05.06.2019).

Надоша О. В. Теоретико-методологічний аналіз сталого розвитку у контексті сучасних дослідницьких підходів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_10_4 (дата звернення: 05.06.2019).

Савіна Н. Б., Ковшун Н. Е. Багатоцільовий екологічний комплекс як організаційно-господарська структура прибережних територій. Містобудівне планування і управління прибережними територіями : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2016 р., смт Сергіївка, Одеська обл. Одеса, 2016. С. 101–102.

Мельник Т. Випуск боргових зобов’язань як важлива складова диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення розвитку регіональних лісогосподарських комплексів. Економіст. 2012. № 12. С. 55–57.

Rezoliutsiia II Mizhnarodnoho ekolohichnoho forumu "Zelena ekonomika. Zeleni investytsii. Zelenyi turyzm". Ekonomist. 2014. № 9. S. 58–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_9_3.]. (data zvernennia: 05.06.2019).

Pokhylko S. V. Investytsiini mekhanizmy "zelenoi" ekonomiky. Mechanism of Economic Regulation. 2014. № 1. S. 131–139. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2014_1_14. (data zvernennia: 05.06.2019).

Petrenko I. P. Ekolohichni investytsii ta dzherela yikh finansuvannia v Ukraini. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment. 2018. Vyp. 32. S. 62–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_32_12. (data zvernennia: 05.06.2019).

Laiko O. I., Chekhovych Z. V. Investytsiino-innovatsiini vazheli

za-bezpechennia sotsialno-ekonomichnoho "zelenoho" rozvytku Ukrainskoho Prychornomoria. Ekonomichni innovatsii. 2014. Vyp. 58. S. 166–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2014_58_18. (data zvernennia: 05.06.2019).

Kvaktun O. O. Realni ekolohichni investytsii yak diievyi instrument staloho proektuvannia ta budivnytstva rehioniv Ukrainy. Ekonomichnyi prostir. 2014. № 83. S. 68–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_83_9. (data zvernennia:

06.2019).

Nadosha O. V. Teoretyko-metodolohichnyi analiz staloho

rozvytku u konteksti suchasnykh doslidnytskykh pidkhodiv. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2011. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_10_4 (data zvernennia: 05.06.2019).

Savina N. B., Kovshun N. E. Bahatotsilovyi ekolohichnyi kompleks yak orhani-zatsiino-hospodarska struktura pryberezhnykh terytorii. Mistobudivne planuvannia i upravlinnia pryberezhnymy terytoriiamy : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 19-20 veresnia 2016 r., smt Serhiivka, Odeska obl. Odesa, 2016. S. 101–102.

Melnyk T. Vypusk borhovykh zoboviazan yak vazhlyva skladova dyversyfikatsii dzherel investytsiinoho zabezpechennia rozvytku rehionalnykh lisohospodarskykh kompleksiv. Ekonomist. 2012. № 12. S. 55–57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.