ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ СУБ'ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

A. P. Syrotynska, O. A. Syrotynskyi, M. M. Smalko

Анотація


У статті окреслені завдання облікових інформаційних систем для суб'єктів державного сектору. На прикладі системи «UA-Бюджет» розглянуті принципи автоматизації бюджетного обліку. Представлені етапи впровадження та використання системи «UA-Бюджет». Досліджені практичні аспекти налагодження облікової інформаційної системи, реєстрації документів, операцій та отримання звітів. Розглянуті особливості функціонування системи «UA-Бюджет», що дозволить суб’єктам державного сектору економіки уникнути помилок при її використанні та забезпечать достовірність облікових даних.


Ключові слова


державний сектор; автоматизація бюджетного обліку; облікова інформаційна система; інструментарій облікової інформаційної системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гізатуліна Л. В., Шамрай Г. М. Доходи суб’єктів державного сектору: нормативно-правове регулювання. Наукові праці НДФІ. Київ, 2016. Вип. 4 (77). С. 94–101.

Сушко Н. І. Запровадження національних стандартів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання бюджетів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон, 2017. Вип. 25. Ч. 2. С. 174–178.

Свірко С. В., Самчик М. Ю. Бюджетний облік в Україні: новації ХХІ ст. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Житомир, 2017. Вип. 1(36). С. 221–246.

Ларікова Т. В. Сучасні інформаційні технології в обліковому механізмі бюджетних установ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса, 2016. Вип. 19. С. 139–142.

Сарапіна О. А., Пінчук Т. А., Петриченко А. В. Удосконалення обліку в бюджетних установах в умовах використання сучасних інформаційних технологій (на прикладі системи «дебет плюс»). Проблеми і перспективи економіки та управління. Чернігів, 2017. Вип. 2 (11). С. 193–197.

UA-Бюджет. URL: https://erp.ua-budget.com.ua/ (дата звернення: 05.06.2019).

Hizatulina L. V., Shamrai H. M. Dokhody subiektiv derzhavnoho sektoru: normatyvno-pravove rehuliuvannia. Naukovi pratsi NDFI. Kyiv, 2016. Vyp. 4 (77). S. 94–101.

Sushko N. I. Zaprovadzhennia natsionalnykh standartiv u

bukhhal-terskomu obliku ta finansovii zvitnosti pro vykonannia biudzhetiv. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Kherson, 2017. Vyp. 25. Ch. 2. S. 174–178.

Svirko S. V., Samchyk M. Yu. Biud-zhetnyi oblik v Ukraini: novatsii KhKhI st. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. Zhytomyr, 2017. Vyp. 1(36). S. 221–246.

Larikova T. V. Suchasni informatsiini tekhnolohii v oblikovomu mekhanizmi biudzhetnykh ustanov. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment. Odesa, 2016. Vyp. 19. S. 139–142.

Sarapina O. A., Pinchuk T. A., Petrychenko A. V. Udoskonalennia obliku v biudzhetnykh ustanovakh v umovakh vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii (na prykladi systemy «debet plius»). Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. Chernihiv, 2017. Vyp. 2 (11). S. 193–197.

UA-Biudzhet. URL: https://erp.ua-budget.com.ua/ (data

zvernennia: 05.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.