ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. V. Popko

Анотація


Окреслено пріоритетні напрямки розвитку експортного потенціалу харчової промисловості України. Здійснено аналіз динаміки обсягів виробництва, експорту та імпорту молока і молочної продукції. Проведено SWOT-аналіз вітчизняної молочної промисловості в
умовах активізації інтеграційних процесів.


Ключові слова


експортна стратегія України; експортний потенціал харчової промисловості; експорт молочної продукції; оператори ринку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрний 2017-й: рік приросту молочної галузі. URL:

http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2017-j-rik-rostu-molocnoigaluzi. (дата звернення: 15.05.2019).

Вісник молочників – 2018. URL: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika. (дата звернення: 15.05.2019).

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 15.05.2019).

Експортна стратегія України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2410968-eksportna-strategia-ukraini-mert-pocav-drugij-etaprozrobki.html. (дата звернення: 15.05.2019).

Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості України. URL: https://www.uifuture.org/publications/news/22080-plan-po-razvitiupromyslennosti-ukrainy-doklad-uif-dla-minekonomiki-2017. (дата звернення: 15.05.2019).

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971. (дата звернення: 15.05.2019).

Рамкова програма співробітництва для України на 2015-2019 роки. URL: http://www.fao.org/3/a-bp567o.pdf. (дата звернення: 15.05.2019).

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80. (дата звернення: 15.05.2019).

Ahrarnyi 2017-y: rik pryrostu molochnoi haluzi. URL:

http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2017-j-rik-rostu-molocnoigaluzi. (data zvernennia: 15.05.2019).

Visnyk molochnykiv – 2018. URL: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika. (data zvernennia: 15.05.2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ofitsiinyi sait. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (data zvernennia: 15.05.2019).

Eksportna stratehiia Ukrainy. URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2410968-eksportna-strategia-ukraini-mert-pocav-drugij-etaprozrobki.html. (data zvernennia: 15.05.2019).

Propozytsii do planu pershocherhovykh dii z rozvytku promyslovosti Ukrainy. URL: https://www.uifuture.org/publications/news/22080-plan-po-razvitiupromyslennosti-ukrainy-doklad-uif-dla-minekonomiki-2017. (data zvernennia: 15.05.2019).

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 hrudnia 2015 r. № 1437-r. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy»/VR Ukrainy. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971. (data zvernennia: 15.05.2019).

Ramkova prohrama spivrobitnytstva dlia Ukrainy na 2015-2019 roky. URL: http://www.fao.org/3/a-bp567o.pdf. (data zvernennia: 15.05.2019).

Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 zhovtnia 2013 r. № 806-r. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80. (data zvernennia: 15.05.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.