ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. O. Oplachko

Анотація


У статті досліджено стан розвитку підприємств цементної промисловості. Здійснено оцінку впливу динамічних змін нестабільного ринкового середовища на діяльність підприємств галузі в Україні. Визначено проблеми та перспективи управління діяльністю підприємств у сучасних умовах. На основі розгорнутого аналізу впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність діяльності підприємств і шляхів досягнення ними стратегічного успіху обґрунтовано необхідність перегляду цільових орієнтирів галузі. Окреслено низку передумов, розгляд яких дозволить створити підґрунтя для прийняття ефективних управлінських рішень топменеджментом підприємств.


Ключові слова


цементна галузь; промислові підприємства; аналіз; система управління; антикризове управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внесення зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації : Постанова КМУ від 29.08.2018 № 670. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/670-2018-%D0%BF. (дата звернення: 15.05.2019).

Repositioning Crisis Management: The Role of Resilience / D. Gruber, E. James, Ch. Roux-Dufort at al. Academy of Management Proceedings. 2015. № 1. P. 12832.

Mitsakis V., Aravopoulou E. The Impact of the Economic Crisis upon Human Resource Development (HRD): Evidence from two Greek Banks. International Journal of HRD Practice, Policy and Research. 2016. № 1(2). Р. 67–82.

Schnejder M. Technology developments in the cement industry. Cement International. 2015. № 1. Р. 2–12.

Лопатьєв П. С. Прогнозування економічного розвитку цементної промисловості України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03. Краматорськ, 2015. 20 с.

Мальчик М. В., Оплачко І. О. Рефлексивний підхід в системі антикризового управління діяльністю підприємства. Вісник ХНУ. Економічні науки. 2018. № 1. С. 16–20.

Столяренко О. О. Концептуальні засади сценарного управління безпекою функціонування підприємств цементної

промисловості. Науковий вісник ЛДУВС. 2017. № 1. С. 145–153. 8. Топольницька Т. Б. Особливості функціонування цементної галузі України в сучасних умовах. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 776–779.

CEMBUREAU, the European cement association [Electronic resource]. URL : https://cembureau.eu. (дата звернення: 15.05.2019).

Statista, the portal for statistics [Electronic resource]. URL : https://www.statista.com. (дата звернення: 15.05.2019).

Офіційний сайт Асоціації виробників цементу України «Укрцемент». URL: http://www.ukrcement.com.ua. (дата звернення: 15.05.2019).

Офіційний сайт Державної служби статистики України.

URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 15.05.2019).

Pro vnesennia zminy do pereliku tovariv, zaboronenykh do vvezennia na mytnu terytoriiu Ukrainy, shcho pokhodiat z Rosiiskoi Federatsii : Postanova KMU vid 29.08.2018 № 670. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/670-2018-%D0%BF. (data zvernennia: 15.05.2019).

Repositioning Crisis Management: The Role of Resilience / D. Gruber, E. James, Ch. Roux-Dufort at al. Academy of

Management Proceedings. 2015. № 1. P. 12832.

Mitsakis V., Aravopoulou E. The Impact of the Economic Crisis upon Human Resource Development (HRD): Evidence from two Greek Banks. International Journal of HRD Practice, Policy

and Research. 2016. № 1(2). R. 67–82.

Schnejder M. Technology developments in the cement industry. Cement International. 2015. № 1. R. 2–12.

Lopatiev P. S. Prohnozuvannia ekonomichnoho rozvytku tsementnoi promyslovosti Ukrainy : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.03. Kramatorsk, 2015. 20 s.

Malchyk M. V., Oplachko I. O. Refleksyvnyi pidkhid v systemi

antykryzovoho upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva. Visnyk KhNU. Ekonomichni nauky. 2018. № 1. S. 16–20.

Stoliarenko O. O. Kontseptualni zasady stsenarnoho upravlinnia bezpekoiu funktsionuvannia pidpryiemstv tsementnoi promyslovosti. Naukovyi visnyk LDUVS. 2017. № 1. S. 145–153.

Topolnytska T. B. Osoblyvosti funktsionuvannia tsementnoi haluzi Ukrainy v suchasnykh umovakh. Molodyi vchenyi. 2017. № 4 (44). S. 776–779.

CEMBUREAU, the European cement association [Electronic resource]. URL : https://cembureau.eu. (data zvernennia: 15.05.2019).

Statista, the portal for statistics [Electronic resource]. URL : https://www.statista.com. (data zvernennia: 15.05.2019).

Ofitsiinyi sait Asotsiatsii vyrobnykiv tsementu Ukrayiny «Ukrtsement». URL: http://www.ukrcement.com.ua. (data zvernennia: 15.05.2019).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua. (data zvernennia: 15.05.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.