МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

N. E. Kovshun, N. V. Hural, O. O. Kliukha

Анотація


У статті розглядається проблема аналізу та виявлення факторів, які впливають на діяльність підприємства в сучасних складних умовах. Було проаналізовано фінансову звітність підприємства та виокремлено параметри, які мають суттєвий вплив на його нерозподілений прибуток, на основі цього розроблено багатофакторну модель прибутку. Було побудовано кореляційну матрицю, що складається з парних лінійних коефіцієнтів кореляції для наступних параметрів: основні засоби, запаси, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, інші поточні зобов’язання, кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання загалом, собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Встановлено залежність прибутку від обсягу запасів і поточних зобов’язань та забезпечень. Для підтвердження гіпотези про адекватність моделі було проведено дисперсійний аналіз за методом найменших квадратів.


Ключові слова


фінансово-економічна безпека; нерозподілений прибуток; кореляційно-регресійний аналіз; багатофакторна модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К. : Эльга, Ника-Ценгр, 2004. 784 с.

Гукова А. В., Аникина И. Д. Роль финансовой безопасности предприятия в системе его экономической безопасности. Образование и общество. 2006. № 3. С. 98–102.

Іващенко О. В. Фінансово-економічна безпека підприємства. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2013. Т. 18. Вип. 1(1). С. 142–145.

Клименко Т. В. Основні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2011. № 4(58). С. 340–343.

Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку. Економіст. 2005. № 2. С. 52–56.

Новікова О. Ф., Покотоленко Р. В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення. / наук. ред. О. І. Амоша. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк : 2006. 407 с.

Пожуєва Т. О. Фінансова безпека — необхідна умова функціонування підприємства. Вісник економічної науки України. 2014. № 1. С. 95–97.

Портнова Г. О., Антоненко В. М. Фінансова безпека підприємств: сучасні погляди щодо сутності та оцінки. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 345–355.

Філіппов О. О. Сутність категорії "фінансова безпека підприємства". Управління розвитком. 2013. № 16. С. 75–

Фролов С. М., Козьменко О. В., Бойко А. О. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів : навч. посібник. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 332 с.

Blank І. A. Upravlenіe fіnansovoi bezopasnostiu predprіiatіia. K. : Еlha, Nіka-Tsenhr, 2004. 784 s.

Hukova A. V., Anіkіna І. D. Rol fіnansovoi bezopasnostі predprіiatіia v sіsteme eho ееkonomіcheskoi bezopasnostі. Obrazovanіe і obshchestvo. 2006. № 3. S. 98–102.

Ivashchenko O. V. Finansovoekonomichna bezpeka pidpryiemstva. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika. 2013. T. 18. Vyp. 1(1). S. 142–145.

Klymenko T. V. Osnovni elementy mekhanizmu zabezpechennia finansovoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky. 2011. № 4(58). S. 340–343.

Lokhanova N. Systema upravlinnia stanom ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: problemni pytannia, kontseptsiia rozvytku. Ekonomist. 2005. № 2. S. 52–56.

Novikova O. F., Pokotolenko R. V. Ekonomichna bezpeka: kontseptualne vyznachennia ta mekhanizm zabezpechennia. / nauk. red. O. I. Amosha. NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promsti.

Donetsk : 2006. 407 s.

Pozhuieva T. O. Finansova bezpeka — neobkhidna umova funktsionuvannia pidpryiemstva. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. 2014. № 1. S. 95–97.

Portnova H. O., Antonenko V. M. Finansova bezpeka pidpryiemstv: suchasni pohliady shchodo sutnosti ta otsinky. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. 2012. № 1. S. 345–355.

Filippov O. O. Sutnist katehorii "finansova bezpeka pidpryiemstva". Upravlinnia rozvytkom. 2013. № 16. S. 75–77.

Frolov S. M., Kozmenko O. V., Boiko A. O. Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu ekonomichnykh subiektiv : navch. posibnyk. Sumy : DVNZ «UABS NBU», 2015. 332 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.