РЕГІОНАЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ В УКРАЇНІ

A. Yu. Нladchenko

Анотація


В статті обґрунтовано доцільність інтенсифікації співпраці з міжнародними регіональними банками розвитку як досить результативної міжнародної інституції для забезпечення державного управління стабілізації та досягнення рівноваги в економіці України за допомогою кредитування, комбінування, консультування. Виявлено слабкі місця новітньої системи державних заходів в рамках реалізації інтеграційних процесів та запропоновано перспективні напрями їх інтенсифікації.


Ключові слова


Інтенсифікація; співпраця; міжнародні регіональні; банки розвитку; державне; управління; стабілізація; рівновага; економіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтович Р. Вплив глобалізації на систему державного управління. К. : Вид-во НАДУ. 2007.

Лук’яненко Д., Кальченко Т. Стратегії глобального управління. Міжнародна економічна політика. 2008. № 1-2. С. 5–43.

Організація об'єднаних націй. URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата звернення: 02.06.2019).

Залучення фінансових ресурсів корпораціями та банками України на світовому ринку капіталів / Сазонець І. Л. и др. Вісник Дніпропетровського університету. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2011. С. 107–113.

Світовий Банк (World Bank Open Data) URL: http://data.worldbank.org/ (дата звернення: 02.06.2019).

Insurance regulation for sustainable development. URL:

http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/insuranceregulation-report.pdf (Last accessed: 02.06.2019).

Statistics of UNCTAD URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics /World-Investment-Report-(WIR)-Annex-Tables.aspx (Last accessed: 02.06.2019).

The EU bank URL: http://www.eib.org/about/index.htm (Last accessed: 02.06.2019).

The IMF at a Glance. URL: http://www.imf.org/external /about.htm (Last accessed: 02.06.2019).

The Role of Government Regulation and Leadership in Increasing Sustainability. URL: http://patimes.org/role-government-regulation-leadership-increasing-sustainability/ (Last accessed: 02.06.2019).

Сіцінський А. С. Історична наукова думка щодо сутності управлінської діяльності в органах державної влади. Вісник Академії митної служби України. Державне управління. 2009. № 1. С. 38–44.

Сазонець І. Л. Вплив державної політики високотехнологічного розвитку на національну та військову безпеку України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2016. Вип. 1(73). С. 120–126.

Voitovych R. Vplyv hlobalizatsii na systemu derzhavnoho upravlinnia. K. : Vyd-vo NADU. 2007.

Lukianenko D., Kalchenko T. Stratehii hlobalnoho upravlinnia. Mizhnarodna ekonomichna polityka. 2008. № 1-2. S. 5–43.

Orhanizatsiia obiednanykh natsii. URL: http://www.un.org/ru/index.html (data zvernennia: 02.06.2019).

Zaluchennia finansovykh resursiv korporatsiiamy ta bankamy Ukrainy na svitovomu rynku kapitaliv / Sazonets I. L. y dr. Visnyk

Dnipropetrovskoho universytetu. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. 2011. S. 107–113.

Svitovyi Bank (World Bank Open Data) URL: http://data.worldbank.org/ (data zvernennia: 02.06.2019).

Insurance regulation for sustainable development. URL:

http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/insuranceregulation-report.pdf (Last accessed: 02.06.2019).

Statistics of UNCTAD URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/World-Investment-Report-(WIR)-Annex-Tables.aspx (Last accessed: 02.06.2019).

The EU bank URL: http://www.eib.org/about/index.htm (Last accessed: 02.06.2019).

The IMF at a Glance. URL: http://www.imf.org/external /about.htm (Last accessed: 02.06.2019).

The Role of Government Regulation and Leadership in

Increasing Sustainability. URL: http://patimes.org/role-governmentregulation-leadership-increasing-sustainability/ (Last accessed: 02.06.2019).

Sitsinskyi A. S. Istorychna naukova dumka shchodo sutnosti upravlinskoi diialnosti v orhanakh derzhavnoi vlady. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Derzhavne upravlinnia. 2009. № 1. S. 38–44.

Sazonets I. L. Vplyv derzhavnoi polityky vysokotekhnolohichnoho rozvytku na natsionalnu ta viiskovu

bezpeku Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomichni nauky. 2016. Vyp. 1(73). S. 120–126.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.