АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА ПОЗИТИВНУ ТРАЄКТОРІЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

V. V. Нalasіuk

Анотація


У статті порушено проблему подолання хронічних проблем української економіки та забезпечення її випереджаючого розвитку на шляху європейської інтеграції. Охарактеризовано тенденції економічного занепаду в Україні за часів переходу до ринкової економіки. Проведено порівняльний аналіз соціально-економічної динаміки України й низки інших країн, що мали приблизно однакові з нею стартові позиції розвитку національного господарства наприкінці ХХ ст. Визначено виклики європейської інтеграції для України в контексті забезпечення економічної конвергенції з ЄС. Обґрунтовано необхідність глибокої структурної трансформації вітчизняної економіки на противагу поверховим неоліберальним реформам, проведених за часи незалежності.


Ключові слова


валовий внутрішній продукт; сировинно-борговий дрейф; економічний занепад; структурна трансформація; євроінтеграція; економічна політика; економічний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилишин Б. М. Економіка України: криза розвитку та перспективи модернізації : монографія. К. : Нічлава, 2010. 412 с.

Ещенко П. С. Украинская «великая депрессия» и как из нее выйти? К. : ВД «Дакор», 2017. 248 с.

Єщенко П. С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки. Економіка України. 2013. № 10. С. 4–20.

Колінець Л. Б. Наслідки глобальних кризових явищ для економіки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18(2). С. 54–57.

Квач Я. П. Про шляхи подолання кризи української економіки. Економіка: реалії часу. 2015. № 3. С. 6–11.

Голян В. А. Економічна криза в Україні: феномен "голландської хвороби" та рецидив "ресурсного прокляття". Економіка та держава. 2016. № 7. С. 4–15.

Гужва І. Ю. Актуалітети зовнішньо-торговельної політики України : монографія. К. : Національна академія

управління, 2017. 298 с.

Іванов Є. І. Обґрунтування державної політики диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Вип. 11(64). С. 58–63.

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $). The World

Bank data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?view= chart. (Last accessed: 02.06.2019).

Quarterly National Accounts: GDP – income approach. OECS Statistics. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=77.

(Last accessed: 02.06.2019).

Валовий внутрішній продукт за 2017 рік (СНP-20081). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2017u.htm. (дата звернення: 02.06.2019).

GDP (constant 2010 US$). The World Bank data. URL:

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=chart. (Last accessed: 02.06.2019).

Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper.

URL: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1817.ashx. (Last accessed: 02.06.2019).

ArcGIS Online. URL: https://www.arcgis.com. (Last accessed: 02.06.2019).

Population, total. The World Bank data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

(Last accessed: 02.06.2019).

World Economic Outlook Report. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/publications/weo. (Last accessed: 02.06.2019).

Economy: Long-term outlook – Ukraine. The Economist Intelligence Unit. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1057121489&Country=Ukraine&topic=Economy&subtopic=Long-term+outlook&subsubtopic=Summary. (Last accessed: 02.06.2019).

World Population Prospects 2017. United Nations DESA. Population division. URL: https://population.un.org/wpp/

Graphs/Probabilistic/POP/TOT. (Last accessed: 02.06.2019).

Гаврилишин Б. Д. До ефективних суспільств: дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові. / упоряд. В. Рубцов. Вид. 3-тє, допов. К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. 248 с.

Danylyshyn B. M. Ekonomika Ukrainy: kryza rozvytku ta perspektyvy modernizatsii : monohrafiia. K. : Nichlava, 2010. 412 s.

Eshchenko P. S. Ukraіnskaia «velіkaia depressіia» і kak іz nee vуity? K. : VD «Dakor», 2017. 248 s.

Yeshchenko P. S. Ekonomichne zrostannia bez rozvytku: prychyny i shliakhy innova-tsiinoho peretvorennia ekonomiky. Ekonomika Ukrainy. 2013. № 10. S. 4–20.

Kolinets L. B. Naslidky hlobalnykh kryzovykh yavyshch dlia

ekonomiky Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 2018. Vyp. 18(2). S. 54–57.

Kvach Ya. P. Pro shliakhy podolannia kryzy ukrainskoi ekonomiky. Ekonomika: realii chasu. 2015. № 3. S. 6–11.

Holian V. A. Ekonomichna kryza v Ukraini: fenomen "hollandskoi khvoroby" ta retsydyv "resursnoho prokliattia". Ekonomika ta derzhava. 2016. № 7. S. 4–15.

Huzhva I. Yu. Aktualitety zovnishnotorhovelnoi polityky Ukrainy : monohrafiia. K. : Natsionalna akademiia upravlinnia, 2017. 298 s. 8. Ivanov Ye. I. Obgruntuvannia derzhavnoi polityky dyversyfikatsii zovnishnotorhovelnoi sfery natsionalnoi ekonomiky. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika. 2017. Vyp. 11(64). S. 58–63.

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $). The World

Bank data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?view= chart. (Last accessed: 02.06.2019).

Quarterly National Accounts: GDP – income approach. OECS Statistics. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=77.

(Last accessed: 02.06.2019).

Valovyi vnutrishnii produkt za 2017 rik (SNP-20081). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2017u.htm. (data zvernennia: 02.06.2019).

GDP (constant 2010 US$). The World Bank data. URL:

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=chart. (Last accessed: 02.06.2019).

Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper.

URL: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018

/wp1817.ashx. (Last accessed: 02.06.2019).

ArcGIS Online. URL: https://www.arcgis.com. (Last accessed: 02.06.2019).

Population, total. The World Bank data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL. (Last accessed: 02.06.2019).

World Economic Outlook Report. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/publications/weo. (Last accessed:

06.2019).

Economy: Long-term outlook – Ukraine. The Economist Intelligence Unit. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1057121489&Country=Ukraine&topic=Economy&subtopic=Long-term+outlook&subsubtopic=Summary. (Last accessed: 02.06.2019).

World Population Prospects 2017. United Nations DESA. Population division. URL: https://population.un.org/wpp/

Graphs/Probabilistic/POP/TOT. (Last accessed: 02.06.2019).

Havrylyshyn B. D. Do efektyvnykh suspilstv: dorohovkazy v maibutnie: dop. Rymskomu Klubovi. / uporiad. V. Rubtsov. Vyd. 3-tie, dopov. K. : Univ. vyd-vo PULSARY, 2009. 248 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.