ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗА КОРДОН: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovуch

Анотація


У статті розглянуто суть прямих інвестицій у системі понять, які визначають особливості інвестування за кордон. Проведено аналіз прямих інвестицій з України в економіки інших країн світу. Визначено переваги та недоліки закордонного інвестування та виявлено складності його здійснення. Зосереджено увагу на новій системі валютного регулювання, яка забезпечить лібералізацію умов інвестування за кордон для юридичних та фізичних осіб.


Ключові слова


інвестиції; інвестиції за кордон; прямі іноземні інвестиції; валютне регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. (дата звернення: 15.05.2019).

Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від

04.1991 р. № 959-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/959-12. (дата звернення: 15.05.2019).

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності : наказ Державної служби статистики України від 03.10.2014 р. № 284 із змінами, затвердженими наказом Держстату від 28.03.2017 р. № 70. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/menu/menu_/2_zed.htm. (дата звернення: 15.05.2019).

Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон : Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0259-99. (дата звернення: 15.05.2019).

Державна служба статистики України / ред. І. Є. Вернера.

Україна у цифрах 2017 рік : статистичний збірник. К., 2018. 240 с.

Якубовський С. О., Родіонова Т. А. Світовий досвід контролю за рухом іноземного капіталу та шляхи його використання в Україні. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 121(2). С. 65–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_121%282%29__10. (дата звернення: 15.05.2019).

Pro investytsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18.09.1991 r. № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. (data zvernennia: 15.05.2019).

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 16.04.1991 r. № 959-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/959-12. (data zvernennia: 15.05.2019).

Metodolohichni polozhennia z orhanizatsii derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia shchodo investytsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti : nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 03.10.2014 r. № 284 iz zminamy, zatverdzhenymy nakazom Derzhstatu vid 28.03.2017 r. № 70. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/menu/menu_/2_zed.htm.

Instruktsiia pro poriadok vydachi indyvidualnykh litsenzii na zdiisnennia investytsii za kordon : Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 16 bereznia 1999 roku № 122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0259-99. (data zvernennia: 15.05.2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy / red. I. Ye. Vernera.

Ukraina u tsyfrakh 2017 rik : statystychnyi zbirnyk. K., 2018. 240 s.

Yakubovskyi S. O., Rodionova T. A. Svitovyi dosvid kontroliu za rukhom inozemnoho kapitalu ta shliakhy yoho vykorystannia v Ukraini. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2014. Vyp. 121(2). S. 65–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_121%282%29__10. (data zvernennia: 15.05.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.