СУТНІСТЬ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. L. Sazonets, A. S. Salenko

Анотація


У статті розглянуто сутність підприємницької діяльності, розглянуто форми підприємницької діяльності. Серед таких форм підприємництва визначено: виробниче, комерційне, фінансове, високотехнологічне. Корпоративні форми організації підприємництва визначено основними. Виявлено чинники розвитку високотехнологічного корпоративного підприємництва. Надано перелік проблем розвитку підприємництва в Україні.


Ключові слова


підприємництво; сутність; форми; корпоративні; високотехнологічне; проблеми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сазонець О. М., Пінчук О. Л., Куницький С. О. Глобальні інформаційні та наукометричні системи науково-технологічного розвитку України. Рівне : Волин. обереги, 2015. 184 с.

Королевська Н. Ю. Напрями розвитку та лібералізації підприємницької діяльності в Україні. Управління проектами та

розвиток виробництва : зб. наук. праць. Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. № 3(39). С. 41–47.

Валіулліна З. В. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі. Рівне : Волин. обереги, 2018. 232 с.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення:

01.2019).

Сімків Л. Є., Побігун С. А. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. 2015. Вип. 3. С. 560–564.

Підприємництво. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Підприємництво (дата звернення: 15.01.2019).

Сіпайло Л. Г., Сіпайло Н. А. Організаційно-економічні засади лібералізації інноваційного підприємництва : монографія. Рівне : НУВГП, 2018. 126 с.

Сазонець О. М., Куряча Н. В. Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні в контексті вдосконалення системи пенсійного забезпечення. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 164–170.

Sazonets O. M., Pinchuk O. L., Kunytskyi S. O. Hlobalni informatsiini ta naukometrychni systemy naukovo-tekhnolohichnoho rozvytku Ukrainy. Rivne : Volyn. oberehy, 2015. 184 s.

Korolevska N. Yu. Napriamy rozvytku ta liberalizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini. Upravlinnia proektamy ta

rozvytok vyrobnytstva : zb. nauk. prats. Luhansk : vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2011. № 3(39). S. 41–47.

Valiullina Z. V. Kontseptualizatsiia diialnosti korporatsii v informatsiino-instytutsiinomu seredovyshchi. Rivne : Volyn. oberehy, 2018. 232 s.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (data zvernennia: 15.01.2019).

Simkiv L. Ye., Pobihun S. A. Tendentsii rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini v umovakh dysproportsiinosti ekonomichnoho zrostannia. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky : elektronne naukove fakhove vydannia. 2015. Vyp. 3.

S. 560–564.

Pidpryiemnytstvo. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Pidpryiemnytstvo (data zvernennia: 15.01.2019).

Sipailo L. H., Sipailo N. A. Orhanizatsiino-ekonomichni zasady liberalizatsii innovatsiinoho pidpryiemnytstva : monohrafiia. Rivne : NUVHP, 2018. 126 s.

Sazonets O. M., Kuriacha N. V. Napriamy liberalizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini v konteksti vdoskonalennia systemy pensiinoho zabezpechennia. Problemy ekonomiky. 2015. № 4. S. 164–170.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.