CИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

P. M. Skrypchuk

Анотація


Розроблено методологічні підходи щодо індикаторів бухгалтерського обліку й аудиту щодо ресурсів навколишнього природного середовища та у сфері використання ресурсів на підприємствах. Обґрунтовано методичні підходи та індикатори, які необхідно стандартизувати у законах України і стандартах бухгалтерського обліку. Запропоновано врахувати індикатори бухгалтерського обліку в практичній діяльності підприємств, що надасть значні економічні ефекти. Доведено положення довго- та короткострокового аспектів гармонізації стандартів бухгалтерського обліку, які будуть враховувати перспективі напрямки діяльності та інтерналізацію екстернальних витрат. Короткостроковий аспект покликаний закріпити у законодавчій та нормативно-правовій формі адаптований міжнародний досвід екологізації економіки країни та комплексного використання природних ресурсів.


Ключові слова


бухгалтерський облік; аудит; індикатори; навколишнє природне середовище; євроінтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Журавльов О. В. Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації : монографія. К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. 312 с.

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. К. : ДП “Інформ.-аналіт.

агентство”, 2017. – 327 с.

Трихліб К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології : монографія. Х. : Право, 2015. 224 с.

Сучасні тенденції, новації, перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія. Методика,

практика : колективна монографія / під ред. Правдюк Н. Л. 2015.

Тітаренко Г. Б. Методичні аспекти організації внутрішнього аудиту на підприємствах АПК України. Економіка: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. Випуск 225. Т. ІІІ. Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. С. 655–662.

Іванечко Ю. М. До питання методики та організації обліку і контролю у допоміжних виробництвах. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Житомир : ЖДТУ, 2007. № 1 (39). С. 77–81.

Левицька С. О., Осадча О. О. Управлінський облік соціального забезпечення працівників на підприємстві. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. 2016. Вип. 2/3 (35/36). С. 101–114.

Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки : монографія / за ред. к.е.н., проф. Й. Я. Даньківа. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 300 с.

Пантюхова А. В. Облік та аналіз використання та відновлення земельних ресурсів: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / Київ. нац. торг.екон. ун-т. К., 2017. 24 с.

Handbook on the Implementation of EC Environmental

Legislation. December 2003. URL: ec.europa.eu/environment/enlarg/pdf/handbook_impl_ec_envi_legisl.pdf.

Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and ... URL: ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/interpretation_eia.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.