ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. M. Sych

Анотація


Стаття присвячена вивченню методики та організації обліково-аналітичного забезпечення фінансових результатів для виробничих підприємств України. Узагальнено принципи та функції обліково-аналітичного забезпечення, дотримання яких сприяє досягненню достовірності, оперативності та повноти такого інформаційного формату. Розкрито методичні підходи до управлінського обліку та управлінського аналізу, фактори формування необхідного рівня деталізації управлінської інформації, ї відповідності цільовим запитам менеджменту. Розглянуто сучасні інформаційні технології обробки та передачі обліково-аналітичних даних з урахуванням широкого спектру вхідних потоків та варіативності вимог управлінців, що уможливлює досягнення результативності соціально-економічного та екологічного напрямків господарської діяльності.


Ключові слова


виробниче підприємство; управлінський облік; управлінський аналіз; обліково-аналітичне забезпечення; інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Підсумки промисловості України. URL:

https://mind.ua/publications/20180265-pidsumki-2017-ukrayinskapromislovist.

Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. В. Канурна та ін. Житомир : ПП «Рута», 2005. 480 с.

Бухгалтерский управленческий учт : учеб. пособ. М. : ЗАО «Финстатинформ», 1999. 359 с.

Гончарук Я. А., Рудницький В. С. Аудит : навч. посіб. К. : Знання, 2007. 443 c. 5. Пушкар. М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія. Тернопіль, Карт-бланш, 2006. 334 с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2006. 526 с.

Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет : управленческий аспект / пер. с англ. М. : Финансы и статистика, 1995. 416 с.

Левицька С. О. Обліково-аналітичне забезпечення в умовах постіндустріальної економіки. Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» та 20-річчю Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України; 25 листоп. 2016 р. К. : КНЕУ, 2016. С. 74–76. 9. Лисенко О. А. Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах : теоретичні аспекти. Університетські наукові записки. 2013. № 2. С. 190–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013

Neil’s Brock Copenhagen Business College. Kultorvet 2, Copenhagen K, Denmark, 2008. 250 р.

Individual Member of Institute of Management Consultants of India-IMCI; Pursuing CMA-USA. URL: https://www.linkedin.com/pulse/scope-management-accounting-siddiquibba-mba-fin-mphil-fin-phd]

Management Discussion and Analysis – MD&A URL: https://www.investopedia.com/terms/mdanalysis.asp

Управлінська діагностика. URL: http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view

Безценна Є. Ф. Развитие инструментария управленческого учета в многопрофильных коммерческих структурах. URL: http://lexandbusiness.ru/viewarticle.php?id=4551.

Варіативність аналітичних методів. URL: http: elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/408/1/375.pdf

Информационные системы в экономике : учебник / под ред. проф. В. В. Дика. М. : ФиС, 1996. 272 с.

Гайдук І. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства. URL: http: oaji.net/articles/2016/1900-1469050556.pdf.

Петров Е. П. ERP-системы: плюсы и минуся. Креативная

экономика. №. 8. 2010. С. 122–127.

Інформаційна технології у виробництві. URL: http://www.livebusiness.com.ua/tags/ERP


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.