РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ

A. І. Martiіenko, N. I. Khumarova

Анотація


Вступ. Специфічні особливості водних ресурсів полягають в їх універсальності, альтернативності та багатоваріантності у напрямах використання в усіх сферах національної економіки та життєдіяльності природних екосистем. Ресурси поверхневих вод розподілені по території України дуже нерівномірно, тому актуалізуються питання щодо вдосконалення системи адміністративного управління ними.
Мета. Розвинення теоретичних та прикладних положень щодо розбудови відносин власності в системі управління водокористуванням.
Матеріали та методи. У дослідженні використовувались нормативно-правові документи та законодавчі акти, зокрема проект Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 р.; функціональні обов’язки державних органів управління як суб’єктів розпорядження загальнонародною власністю на водні ресурси в частині видачі дозволів на водокористування; наукові публікації вчених в області водокористування, оцінки водних ресурсів, реалізації екологічної безпеки на основі організаційно-економічних методів управління; методи: аналіз, синтез, індукція, системний, економіко-
екологічні методи.
Результати. Визначено, що в інституційній базі державного управління водокористуванням недостатньо розвиненими є відносини власності у водокористуванні між державою, регіональними органами влади та суб’єктами користування стосовно використання водних ресурсів з метою водопостачання та водовідведення; використання води для потреб рибництва; використання транскордонних водних ресурсів; використання води без її вилучення з водних об’єктів для потреб гідроенергетики і водного транспорту. Обґрунтовано, що подальша розбудова відносин власності на водні природні ресурси між державними органами влади як розпорядниками народною власністю та суб’єктами водокористування призведе до збалансованого та інтегрованого планування внутрішніх водних перевезень, забезпечить зниження антропогенного впливу на довкілля та сталий розвиток території.


Ключові слова


системи адміністративного управління; відносини власності; водні ресурси; економіко-екологічні методи; водний транспорт; річкові шляхи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зацерковний В. І., Оберемок Н. В., Тішаєв І. В., Казанюк Т. А. Використання технологій геоінформаційних систем та дистанційне зондування землі для моніторингу водних об’єктів. Наукоємні технології. № 1 (33). 2017. С. 77–88.

Берднік І. В., Погребняк С. В. Генезис кримінально-правової охорони водних ресурсів у законодавстві нового часу. Право і суспільство. 2016. № 1. Ч. 2. С. 119–124.

Боярин М. В., Нетробчук І. М. Основи гідроекології: теорія й

практика : навч. посіб. / за наук. ред. А. Н. Некос; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 276–281. 4. Буря А. И. Кудина Е. Ф. Вода – свойства, проблемы и методы очистки. Дніпро : Пороги, 2006. С. 502–514.

Власов Н. Г. Река Псел как составляющая экологии Сум. Сумы : Мрія, 2016. 23 с.

Водні ресурси у вимірах природного багатства України / НАН України, ДУ ”Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України” ; [за заг. ред. М. А. Хвесика]. Київ : ДУ ”Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, 2016. С. 60–63.

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інноваційного розвитку : колективна монографія / за ред. д.т.н., професора Л. Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В. А. Сташука, д.е.н., професора, акад. НААН М. А. Хвесика, д.т.н., професора А. М. Рокочинського. Рівне, 2018. 638 с.

Грановська Л. М., Кисельова Р. А. Екологічне страхування ризиків водогосподарської діяльності на меліорованих землях / М-во аграр. політики та продовольства України, Херсон. держ. аграр. ун-т. Херсон : Грінь Д. С., 2012. 251 с.

Кузьмич Л. В., Андрюк І. М. Проблеми управління водними ресурсами басейну річки Сірет. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки.. Рівне, 2015. Вип. 3 (71). Ч. 2. С. 426–430.

Мартієнко А. І., Хумарова Н. І. Економіка природокористування: адміністрування управління: монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. 300 с.

Аналіз Урядової програми розвитку гідроенергетики України

на період до 2026 року. URL: http://necu.org.ua/wpcontent/uploads/2017/02/Hydropower_Report_WoC_2017.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.