ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

S. O. Levytska, O. V. Khomych

Анотація


Стаття присвячена обліковому забезпеченню виплат працівникам
на вітчизняних підприємствах у сучасних умовах господарювання.
Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні концептуальних засад організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці з урахуванням практики реалізації компенсаційних та мотиваційних складових соціального забезпечення трудових ресурсів. Обґрунтовано уточнення до поняття «виплати працівникам» в контексті вимог щодо збалансованості соціально-економічної та екологічної напрямків господарської діяльності. Досліджено відмінності у виплатах, регламентованих національними та міжнародними обліковими стандартами, практичні підходи організації обліку розрахунків з оплати праці. Розкрито принципи імплементації міжнародної практики на методологічному, технологічному та управлінському рівнях. За результатами обґрунтування альтернативних шляхів вирішення проблем щодо розрахунків з оплати праці визначено потреби в організації аналітичного обліку доходів, нарахованих працівникам підприємства. Пропозиції дозволять розширити інформативність облікового забезпечення розрахунків з оплати праці за їх видами, вартісною оцінкою, категорією працівників.


Ключові слова


підприємства; виплати працівникам; розрахунки з оплати праці; господарська діяльність; організація обліку; обліково-аналітичне забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Податковий кодекс України: Кодекс від 02.02.2010 р. № 2755-VI (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Кодекс законів про працю: Затверджено Законом України від 10.12.1971 р. № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221. 5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 – VІ [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/go/2464-17.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій: Закон України № 2148-VIII від 03.10.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua.

Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80. 8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19) «Виплати працівникам»: міжнародний документ від 01.01.2012 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_011.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» від 28.10.2003 № 601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03. 10. Трудовий кодекс Республіки Білорусь: від 26 липня 1999 р. № 296-З [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xn----ctbfcfvic3abdqybq.xn--90ais/.

Жиглей І. В. Еволюція бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних відносин [Електронний ресурс] / І. В. Жиглей. – Режим доступу: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/wzbirnik/econom/1_13/7.pdf.

Калина А. В. Соціально-економічна сутність заробітної плати / А. В. Калина // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4 (23). – С. 81–85.

Корягін М. В. Аспекти ведення бухгалтерського обліку інших

заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу / М. В. Корягін, О. О. Попкова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21. – С. 211–215.

Левицька С. О. Управлінський аудит як інструмент оптимізації витрат енергопостачальних компаній / С. О. Левицька, І. О. Левицька // Незалежний аудитор. – 2014. – № 9. – С. 29–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2014_9_5.

Лень В. С. Виплати працівникам: поняття, структура та облік [Електронний ресурс] / В. С. Лень. – Режим доступу: ekona.org.ua/repository/download/236.pdf.

Лопушняк Г. С. Мінімальна заробітна плата: практика України та досвід країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Г. С. Лопушняк // Демографія та соціальна економіка.

– 2017. – № 1. – С. 132–144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_1_12.

Мазур Н. О. Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Н. О. Мазур, А. В. Ткачук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2016. – № 2. – С. 146–151. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2016_2_26.

Мінімальна заробітна плата 2017, прожитковий мінімум, податкова соціальна пільга, ЄСВ та інші соціальні стандарти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://byhgalter.com/minimalnaya-zarobitna-plata-2017-prozhitkovijminimum-podatkova-socialna-pilga-yesv-ta-inshi-socialnistandarti.

Пашуто В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : [учеб.-практ. пособ.] / В. П. Пашуто. – М. : КНОРУС, 2005. – 311 с.

Покатаєва О. В. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві / О. В. Покатаєва, Г. О. Кошулинська // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 3. – С. 139–141.

Поліщук О. Ю. Заробітна плата в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.01 / О. Ю. Поліщук; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 20 с.

Саєнко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження / Ю. Саєнко. – Київ, 2005. – 30 с.

Сіренко Н. М. Удосконалення організації розрахунків з

оплати праці у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. М. Сіренко, Ю. О. Щербина, О. Г. Юрченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 15. – С. 352–355. 24. Соболева І. В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці та нарахування ЄСВ на підприємстві [Текст] / І. В. Соболева, К. Б. Лобань // Молодий вчений. – 2017. – № 6.

Старченко Н. М. Удосконалення методики обліку виплат працівникам / Н. М. Старченко // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9(33). – Ч. 3. – 2012. – С. 71–76. 26. Хомич О. В. Аналіз стану реформування єдиного соціального внеску в Україні [Текст] / О. В. Хомич // «Новий погляд на розвиток економіки країни» (м. Харків, 10-11 листопада 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017.

Федерація профспілок України. Інформаційно-аналітичні матеріали на засідання НТСЕР до питання про стан реформування оплати праці. – Київ. – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntser.gov.ua/split/files/content/p1-ps.doc.

Федорчук Н. В. Заробітна плата: теоретичні основи, українські реалії і світові стандарти / Н. В. Федорчук. // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_12. 29.

Ярмолюк О. Ф. Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівникам підприємства / О. Ф. Ярмолюк // Ефективна економіка. – № 4. – 2014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.