АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОТРЕБ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ

F. L. Zaluzhnyi

Анотація


У статті здійснено аналітично-дослідницьку експлікацію теоретико-методологічних інтерпретацій потреб людини. Відстежено особливості становлення та виявлено основні тенденції щодо осмислення цього складного соціально-економічного та психологічного феномена від античних часів до раціоналістично-гносеологічних пошуків епохи Нового часу. Виокремлено космоцентричні, теоцентричні, антропоцентричні та
раціоналістичні підходи, що супроводжували уявлення про особливість формування феномена потреб. Показано, що потреби акумулюють істотні характеристики бажань, прагнень, інтересів людини, виражаючи якісний вимір економічного та духовного життя соціуму на певному етапі розвитку відповідної культурно-історичної епохи.


Ключові слова


потреби; людина; споживання; космо-центризм; теоцентризм; антропоцентризм; раціоналізм; мораль; «людина економічна».

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Нікомахова етика / Аристотель ; [пер. з давньогрец. В. Ставнюк]. – К. : Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с.

Біленко Тетяна. Філософія Середніх віків: словник-довідник / Тетяна Біленко. – Дрогобич. : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.– 124 с.

Декарт Р. Метафізичні розмисли / Рене Декарт ; [пер. з фр. З. Борисик та О. Жупанський]. – К. : Юніверс, 2000. – 304 с.

Дильс Г. Досократики / Г. Дильс ; [пер. с древнегреч. А. Маковельский]. – Мн. : Харвест, 1999. – 784 с. – (Классическая философская мисль).

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1978. – 623 с.

Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Переводы. Исследования / С. Я. Лурье. – Л. : Наука, 1970. – 664 с.

Платон. Государство / Платон ; [пер. с греч. А. Н. Егунов]. – Сочинение : в 3 т. / Платон. – М., 1976. – Т. 3, ч. 1. – С. 89–454. 8. Роттердамский Эразм. Похвальное слово Глупости / Эразм Роттердамский ; пер. и коммент. П. К. Губер. – М.-Л. : Akademia, 1931. – 22430. – (Сокровища мировой литературы). 9. Татаркевич Владислав. Історія філософії. Філософія Нового часу до 1830 року / Владислав Татаркевич ; [пер. з пол. Я. Саноцький, О. Гірний]. – Львів : Свічадо, 1999. – Т. 2. – 352 с. 10. Флоровский Г. В. Восточные отцы V–VIII веков / прот. Георгий Флоровский. – 2-е изд. – М. : Паломник, 1992. – 260 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.