ВПЛИВ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. I. Doroshchuk

Анотація


Автор доводить, що освіта забезпечує розвиток особи, а відповідно,
покращення життя, зростання добробуту населення та призводить до зростання економічних показників. В статті обґрунтовано питому вагу освіти у ВВП України, яка за останні роки щорічно скорочується. Досліджено динаміку кількості закладів I-IV рівнів акредитації в Україні за 2010-2016 рр., доведено, що за досліджуваний період
спостерігається їх зменшення, а також зменшення кількості студентів. Автором розкрито основні проблеми, пов’язані із отриманням належного рівня якості освіти, які потребують негайного вирішення: невідповідність освітніх послуг вимогам сучасного суспільства; відсутність доступу всіх категорій населення до якісної освіти (через відсутність фінансового забезпечення, сільська молодь і т.д.); недосконалий зміст освіти через надання автономії ВНЗ та недосконалість державних стандартів; відсутність можливості працевлаштування випускників Вузів; відсутність належної системи мотивації у навчальних закладах і т.д. Доведено, що освіта має особливий вплив на розвиток економіки.


Ключові слова


економіка; освіта; суспільство; ВВП України; економічне зростання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Зарецька Л. М. Роль освіти в економічному розвитку [Електронний ресурс] / Л. М. Зарецька, О. А. Кулініч. – Режим доступу : http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/851/1/22.pdf

Михаць С. О. Роль освіти як фактора економічного зростання в умовах перехідної економіки : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук [Електронний ресурс] / С. О. Михаць. – Київ, 2004. – Режим доступу : http://tourlib.net/aref_others/myhac.htm

Статистика за кількістю вищих навчальних закладів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://uk.nure.info/novyny/148-statystyka-za-kilkistyu-vyschyx-navchalnyxzakladiv-v-ukrayini.html.

Дробноход М. Сьогодення і проблеми вищої школи України [Електронний ресурс] / М. Дробноход. – Режим доступу:

http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Drobnokhod2.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.