МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

I. V. Tyshchuk

Анотація


У статті обґрунтовано методичні підходи до оцінювання рівня розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України. Визначено систему показників, які найбільш об’єктивно будуть відображати реальний стан регіонального рівня розвитку сільського зеленого туризму.


Ключові слова


сільський зелений туризм; система показників; методика оцінювання; туристичні складові.

Повний текст:

PDF

Посилання


Герасимчук З. В. Регіональна політика розвитку рекреаційної сфери: механізм формування та реалізації / З. В. Герасимчук, М. В. Глядіна. – Луцьк : «Надстиря», 2006. – 161 с.

Литвак А. И. Интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала региона (на примере Кимеровской области) :

автореф.дис.на соиск.уч.степени канд. эконом.наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика; рекреацыя и туризм» / А. И. Литвак. – Кемерово, 2010. – 26 с.

Мокляк А. В. Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (у контексті українсько-польських туристичних зв’язків) : автореф. дис. на тему здоб. наук. ступ. канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економіка та соціальна географія» / А. В. Мокляк. – К., 2014. – 17 с.

Самко О. О. Оцінка туристичного потенціалу регіону та рівня його використання / О. О. Самко // Економічні науки. – Серія регіональна економіка» зб.наук.пр. – Вип. 7(27). – Ч. 4. –

Луцьк, 2010. – С. 129–134.

Кифяк В. Ф. Стратегія розвитку територіально-рекреаційної системи: теорія, методологія, практика: монографія /

В. Ф. Кифяк. – Київ ; Чернівці : Книги. – ХХІ, 2010. – 432 с.

Безносюк В. Д. Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення розвитку туристично-оздоровчого комплексу в регіонах України: Автореф. дис…канд.економ.наук: 08.10.01 / В. Д. Безносюк / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2001. – 19 с.

Апілат О. В. Підвищення якості послуг в туризмі : Автореф. дис…канд. екон. наук: 08.06.01. / О. В. Апілат / НАН України. – Харків, 2001. – 17 с.

Кудла Н. Є. сільський туризм: основи підприємництва та гостинності [текс]: навч. Посібн. / Кудла Н. Є. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 152 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.