ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

M. S. Hankina

Анотація


У статті проаналізовано наукові здобутки української економічної школи та визначено єдину методологічну позицію, яка повною мірою визначила соціально-комунікативну функцію підприємств міжнародного туризму. Визначено, що основними сегментами взаємодії економічного розвитку суспільства та інформаційної сфери є: інформаційне суспільство, закономірності й проблеми його становлення і розвитку; інформаційна інфраструктура суспільства; проблеми інформаційної безпеки; нові можливості розвитку особистості у інформаційному суспільстві; проблеми демократизації в інформаційному суспільстві та шляхи їх вирішення; інформаційна культура та інформаційна безпека особистості. Визначено, що соціальна та комунікативна функція діяльності туристичного підприємства нерозривно поєднанні, соціальна спрямованість діяльності туристичних підприємств важлива як для молодих людей, так і для людей похилого віку, але спрямованість туристичної діяльності для представників різних вікових категорій відрізняється, всі клієнти туристичної компанії відзначають інформаційну складову її діяльності як головну.


Ключові слова


функція; підприємства; міжнародний; туризм; соціально-комунікативна; інформація; клієнти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Джинджоян В. В. Использование интернет-технологий как современных инструментов маркетинга при продвижении турпродукта: колективна монографія / В. В. Джинджоян // Инновационные образовательные технологии: мировой опыт и его внедрение в подготовку специалистов по экономике и управлению. – Кишинев, 2016.

Жиглей І. В. Регулювання бухгалтерського обліку як інструмент підвищення соціальної відповідальності бізнесу / І. В. Жиглей // Вісник соціально-економічних досліджень : Збірник

наукових праць. – 2009. – № 36. – С. 64–70.

Сазонець І. Л. Національні моделі соціального партнерства та їх вплив на розвиток сумлінної ділової практики / Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В.// Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – C. 21–26.

Сазонець І. Л. Чинники формування сумлінної ділової практики корпорацій у сучасній економіці / Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 11. – C. 65–70.

Сазонець О. М. Міжнародні організації в управлінні людським розвитком: глобалізаційний вимір / Сазонець О. М., Саричев В. І. – Д. : Нова ідеологія, 2012. – 252 с.

Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку : Колективна монографія [Безтелесна Л. І., Сазонець І. Л. та ін.], за науковою редакцією Безтелесної Л. І. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 184 с.

Сазонець І. Л. Сутність та концептуальні підходи до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму / І. Л. Сазонець, К. С. Стоян // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2013. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=3477

Тарасюк Г. М. Розвиток вітчизняного туризму в контексті світових туристичних тенденцій / Г. М. Тарасюк, О. В. Мілінчук // Науковий вісник Ужгород. націон. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. –

№ 7. Частина 3. – 166 с. – С. 127–131.

Ястремська О. М. Якість трудового життя: оцінювання та підвищення : монографія / О. М. Ястремська, О. В. Стаматін, О. О. Ястремська. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.