ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

N. В. Savina, A. A. Podlevskyi

Анотація


Стаття присвячена державному регулювання виробничої кооперації в контексті формування комплексної методики оцінки ефективності. Було визначено необхідність використовувати інтегральний коефіцієнт спеціалізації в комплексі із методикою Уївера та коефіцієнтом ентропії, що дозволило точніше визначити профільну регіонально-галузеву спеціалізацію для більш комплексного та ефективного державного регулювання виробничої кооперації.


Ключові слова


державне регулювання; виробнича кооперація; спеціалізація; ефективність; інтегральний коефіцієнт спеціалізації; коефіцієнт Уївера.

Повний текст:

PDF

Посилання


Головій В. М. Еволюції теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян: необхідність узгодження / В. М. Головій // Теорія та практика державного управління. – 2011. – Вип. 3. – С. 171–177.

Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч.

посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – К. : Знання-Прес, 2000. – 209 с.

Євтушевський В. А. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / В. А. Євтушевський. – К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 2005. – 410 с.

Крючкова І. В. Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання інвестиційної політики як важливого фактору економічного зростання / І. В. Крючкова, Р. В. Попельнюхов // Вісник ХНУ. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 1. Т. 2. – С. 298–301.

Савіна Н. Б. Організаційно-інституційний механізм державного управління інвестиціями у економіку країни / Н. Б. Савіна // Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2014 р., м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 17–19.

Степаненко С. В. Еволюція наукових поглядів і вибір концепцій підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку / [Електронний ресурс] / С. В. Степаненко. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-2/doc/2/08.pdf.

Чечель О. М. Принципи та механізм державного регулювання економіки / О. М. Чечель // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. – 2013. – № 2. – С. 103–111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2013_2_18.

Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред. докт. екон. наук., проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А.А. – 2014. – 1085 с.

Михеева Н. Н. Структурные факторы региональной динамики: измерение и оценка / Н. Н. Михеева // Пространственная экономика. – 2013. – № 1. – С. 11–32.

Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посіб. для студ. геогр. спец. вищих навч. закл. / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2001. – 560 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.