ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

P. M. Skrypchuk

Анотація


В статті розроблені теоретико-практичні положення та еколого-
економічні основи обґрунтування робіт із гармонізації та імплементації
досвіду країн світу щодо використання сільськогосподарських земель в
ринкових умовах. Запропоновані доповнення до програм розвитку земельних відносин з метою законодавчого закріплення ринкового механізму та інструментарію.


Ключові слова


інституційне забезпечення; земельні відносини; інструменти; еколого-економічне обґрунтування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Проект Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/content/article/7190.

Мамутов В. К. Экономика и право : сб. науч. тр. / В. К. Мамутов. – К. : Юринком Интер, 2003. – 207 с.

Белых В. С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг : сб. науч. тр. / В. С. Белых ; отв. ред. О. А. Герасимов. – Екатеринбург : Бизнес, менеджмент и право, 2007. – 300 с.

Зверева Е. В. О правовых средствах обеспечения качества товаров, работ и услуг в сфере хозяйствования / Е. В. Зверева // Экономика и право. – 2004. – № 1 (8). – С. 28–31.

Овчаренко Р. В. Основные направления адаптации украинского законодательства к европейскому в сфере технического регулирования / Р. В. Овчаренко // Вестник Донецк. нац. ун-та. Сер. В. Экономика и право. – 2004. – № 1. – С. 321–329.

Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації / М. І. Шаповал. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 174 с.

Луцишин П. В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку : монографія / П. В. Луцишин, С. В. Федонюк. –

Луцьк : РВВ «Вежа», 2004. – 200 c.

Маніє Ф. Технічні правила і стандарти в ЄС : навч. посіб. / Ф. Маніє, О. Чувпило. – К. : ІMB КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. –135 c.

Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація / [Бичківський Р. В. та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 560 с.

Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація та акредитація / Л. І. Боженко. – Львів : Афіша, 2004. – 324 с.

Кане М. М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества / М. М. Кане, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. Схиртладзе. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с.

Біла книга. Про політику адаптації вітчизняного законодавства у галузі норм і стандартів до європейських вимог. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 65 c.

Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія / Н. М. Сіренко. – Миколаїв, 2010. – 416 с.

Auty Richard M. Natural Resources, Development Models and Sustainable Development. IIED. Stevanage, U.K. 2003 : Earthprint Limited [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/ /www.iied.org/docs/eep/dp 03_01.pdf.

Bertalanffy L. General systems theory: Foundations, development, applications, L. : The Penguin Press, 1971, 311 p. 16. Clarke K. F. Sustainability and the Water and environmental

engineer. J. Iwem, 8: 1-9, 1994.

Шкуратов О. І. Організаційно-економічні основи екологічної безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика : монографія / О. І. Шкуратов. – К. : ДКС-Центр, 2016. – 356 с.

Закон України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) // Відомості Верховної Ради (ВВР) . –

– № 21. – Ст. 133.

Довідник законодавства Європейськогого Співтовариства [Електронний ресурс]. – Режим доступу через портал права

Європейського Союзу EUR-Lex: http://europa.eu.int/eurlex/

lex/en/repert/index.htm.

Програма розвитку земельних відносин в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nadoest.com›programa…vidnosin-vukrayini…

period…2.

Правове регулювання відносин в сфері довкілля в

Європейському союзі та в Україні / за заг. ред. к.е.н. В. Г. Дідика. – К., 2007. – С. 148.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.