ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВЗАЄМОДІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА РЕСУРСНОЇ БАЗИ

R. V. Trach

Анотація


В статті розглянуто актуальні проблеми інноваційного потенціалу, ресурсного забезпечення та їх вплив на стратегію інноваційного розвитку будівельних підприємств.


Ключові слова


стратегія розвитку; інноваційний потенціал; ресурсна база.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тян Р. Б. Сучасний стан будівельного ринку України і заходи щодо його стабілізації в умовах світової фінансової кризи / Р. Б. Тян, М. Ф. Іванов, І. В. Грищенко // Економіка будівництва і міського господарства. – 2009. – Т. 5. – № 2. – С. 107–

Аньшин В. М. Инновационная стратегия фирмы : учеб. пособие / В. М. Аньшин. – М. : РЭА им. Г. В. Плеханова, 1995. – 67 с.

Герасимов В. В. Управление инновационным потенциалом производственных систем : учеб. пособие / В. В. Герасимов, Л. С. Минина, А. В. Васильев; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. – Новосибирск : НГАСУ, 2003. – 64 с.

Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управ-

ління : монографія / А. В. Гриньов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 305 с.

Гунин В. И. Управление инновациями : 17-модельная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. / В. И. Гунин. – М. : ИНФРА-М, 1999. –

с.

Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–32.

Перерва П. Г. Обґрунтування зовнішніх та внутрішніх чинників моніторингу інноваційного розвитку підприємства / П. Г. Перерва, І. В. Гладенко // Вестник НТУ «ХПИ». – Серия «Технический прогресс и эффективность производства». – 2008. – № 19-1. – С. 112–119.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: в 3-х томах / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – Т. 2. – 564 с.

Ковтунов О. В. Економічні аспекти розвитку інноваційного потенціалу / О. В. Ковтунов // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. – 2009. – № 5. – С. 252–258.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер ; пер.с нем. В. С. Автономов. – М. : Эксмо, 2008. – 863 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.