ЯКІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ

О. O. Osadcha

Анотація


Досліджуються показники оцінки якості облікової інформації вітчизняних суб’єктів в сучасних умовах економічних трансформацій. Узагальнено міжнародну облікову практику забезпечення такої оцінки в розрізі
якісних та економічних (вартісних) складових. Запропоновано трактування дефініції «облікова інформація» з урахуванням цільових запитів
користувачів, нормативного регулювання підготовки показників фінансової звітності. Розкрито застосування моделі рівня маніпуляцій за «MScore
», адаптованої до економічних умов діяльності та національних
Положень бухгалтерського обліку.


Ключові слова


облікова інформація; якість облікової інформації; суб’єкти господарської діяльності; користувачі облікової інформації; оцінка якості облікової інформації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Будько О. В. Шляхи забезпечення якості облікової інформації /

О. В. Будько // Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – № 2. – С. 183–187. – ISSN 1993-0259.

Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: [підруч.] / Ф. Ф. Бутинець. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 544 с.

ДСТУ ISO 9000:2007. Основні положення та словник термінів : Національний стандарт України. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с.

Євдокимов В. В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку : монографія / В. В. Євдокимов. – Житомир :

ЖДТУ, 2010. – 516 с. – С. 35.

Концептуальна основа фінансової звітності: IASB; Стандарт, Міжнародний документ, Концепція від 01.09.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws.

Лучик Г. М. Характеритска обліково-аналітичної інформації http://global-national.in.ua/archive/7-2015/175.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1

«Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. за № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

Хендрексен Э. С. Теория бухгалтерского учета / Хендрексен Э. С., Ван Бреда М. Ф. ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Pounder B. Measuring Accounting Quality [Електронний ресурс] / Bruce Pounder // Strategic Finance Magazine. – Мау 2013. – Режим доступу : http://mydigimag.rrd.com/publication/?i=157428.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.